Przetargi.pl
Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania

Miasto Poznań ogłasza przetarg

 • Adres: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 785 210 , fax. 61 878 50 85
 • Data zamieszczenia: 2021-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
  Plac Kolegiacki 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 785 210, fax. 61 878 50 85
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: • Opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) dla Przedmiotu zamówienia, zwanej dalej Projektem, jej uzgodnienie oraz uzyskanie stosownych zezwoleń na jej realizację, na podstawie Programu funkcjonalnoużytkowego (załącznik nr 1 do umowy). • Budowę na podstawie opracowanego i uzgodnionego Projektu przyłączy transmisyjnych i zasilających do kamer wraz z budową niezbędnych odcinków kanalizacji kablowej i posadowieniem masztów dla kamer w lokalizacjach wskazanych w Programie funkcjonalno-użytkowym. • Dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację kamer oraz pozostałych urządzeń systemu monitoringu wizyjnego niezbędnych do wykonania Przedmiotu zamówienia, łącznie z dostawą oprogramowania i bibliotek SDK zainstalowanych urządzeń oraz uruchomieniem oprogramowania systemu monitoringu wizyjnego zgodnie z opracowanym i uzgodnionym Projektem. • Zintegrowanie programowe lub sprzętowe wszystkich dostarczonych urządzeń z istniejącym Systemem Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania. • Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: Część I - osiedla Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo w ramach projektu „Bezpieczne Osiedle, Bezpieczna Szkoła”; Część II - osiedla Zielony Dębiec i osiedla Świerczewo – etap I. Program funkcjonalno-użytkowy stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. Każda część będzie oceniana oddzielnie. 3. Opis równoważności Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. W przypadku oferowania produktów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty (np. karty techniczne wydruki ze strony internetowej i inne) potwierdzające, że produkty równoważne spełniają wszystkie minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego. 4. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę: Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących prace objęte przedmiotem zamówienia, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy, w tym: 1) roboty instalacyjne z zakresu instalacji elektrycznych, 2) roboty instalacyjne z zakresu instalacji telekomunikacyjnych (światłowodowych), 3) roboty budowlane z zakresu budowy rurociągów kablowych, 4) obsługa pojazdów mechanicznych i urządzeń budowlanych, 5) organizacja placu budowy i zarządzanie zespołem pracowników. Dokumenty Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany będzie do dnia podpisania umowy do przedłożenia oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności, o których mowa powyżej. Uprawnienia W celu kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni kalendarzowych, Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności, o których mowa powyżej. Sankcje Za każdorazowe niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 11 ust. 1 pkt. 9) wzoru umowy. 5. Miejsce wykonania zamówienia: Część I - obszar os. Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, w szczególności część ulic: Garaszewo, Jarosławska, Krzesiny, Pabianicka, Tarnowska, Nowotarskiej, skrzyżowanie ul. Torowej i Pokrzywno, skrzyżowanie ul. Garaszewo i Niżańskiej. Część II - obszar osiedli Świerczewo i Zielony Dębiec, w szczególności: ul. Opolska od ul. Czechosłowackiej do ul. Jarzębowej, ul. Jarzębowa, ul. Łozowa od ul. Czechosłowackiej do ul. Kasztanowej, ul. Kasztanowa, ul. 28 Czerwca 1956 r. od ul. Kasztanowej do ul. Bukowa 8.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach