Przetargi.pl
Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym – etap I

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.FRANCISZKA RATAJCZAKA W RYDZYNIE ogłasza przetarg

 • Adres: 64-130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.FRANCISZKA RATAJCZAKA W RYDZYNIE
  Plac Zamkowy 2
  64-130 Rydzyna, woj. wielkopolskie
  REGON: 000230214
 • Adres strony internetowej zamawiającego: soswrydzyna.com

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym – etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje realizację inwestycji zadania: „Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym – etap I”. 2) Zamawiający informuje, że przedmiotowe prace budowlane prowadzone będą na obszarze zespołu zamkowego wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 6 lutego 1965 r. pod nr 65/A, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie konieczne działania zabezpieczające zabytkowe budynki przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 3) Pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 525/2021/A na prowadzenie robót budowlanych na obszarze zespołu zamkowego wpisanego do rejestru zabytków stanowi załącznik nr 2 do SWZ. 4) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym na działce nr ew. 251/12 obręb 0001 Rydzyna, na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie. Zakres prac: a) kanały grawitacyjne kanalizacji sanitarnej wraz z podejściami do budynków, odcinki: od studni S1 do S13 i dalej do pompowni PS oraz od studni Sr przez S25 do istniejącej kanalizacji; podejścia od P14 do P25, zgodnie z Rys. nr 1 PZT, Rys. nr 2 Profil cz. zachodnia Rys. nr 5 Profil odpływ z rur. tłocznego, Rys. nr 6 Zestawienie podejść i Rys. nr 8 Przekrój przez wykop, zawartymi w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ; b) rurociąg tłoczny przepompowni ścieków, zgodnie z Rys. nr 1 PZT, Rys. nr 4 Profil rurociągu tłocznego i Rys. nr 8 Przekrój przez wykop, zawartymi w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ; c) przepompownia ścieków, zgodnie z Rys. nr 1 PZT i Rys. nr 7 Przepompownia, zawartymi w dokumentacji projektowej stanowiącymi załącznik nr 1 do SWZ; d) zasilanie przepompowni, zgodnie z Rys. nr 1 PZT zawartym w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ; e) roboty demontażowe, unieczynnienie istniejącej kanalizacji, zgodnie z Rys. nr 1 PZT zawartym w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ; f) prace towarzyszące, zgodnie z Rys. nr 1 PZT zawartym w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ. 5) Zakres prac objęty niniejszym zamówieniem stanowi I etap kompleksowej przebudowy zewnętrznej kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym, dla której to inwestycji sporządzono dokumentację projektową. 6) Prace prowadzone przez Wykonawcę nie mogą utrudniać użytkowania zgodnie z przeznaczeniem obiektu Zamawiającego, a w szczególności nie mogą zakłócać toku pracy i ruchu w sposób inny niż będący koniecznym następstwem zakłóceń wynikających z zakresu i technologii prowadzonych prac. 7) Szczegółowy opis niniejszego zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust.7 ustawy Pzp. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr: 42 1560 0013 2102 1384 3000 0005 z dopiskiem: „Wadium - Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym – etap I”. Potwierdzenie wpłaty należy załączyć do oferty. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2) - 4) ustawy Pzp Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta. Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać co najmniej poniższe warunki: 1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp; 2) z jego treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta; 3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 4) musi obejmować cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert; 5) nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do Gwaranta; 6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania; 7) Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: : Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie NIP 6972294765. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 - 5 ustawy Pzp. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2) - 4) ustawy Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nie przerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca wykaże, że: a) zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 (jedną) robotę polegającą na budowie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej na obszarze zabytkowym, o wartości roboty nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto; b) dysponuje co najmniej jedną osobą (kierownikiem budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych bez ograniczeń oraz spełnia warunki określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 2022 poz. 840,ze zm.), tj. z która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. Kierownik budowy musi przynależeć do Izby Inżynierów Budownictwa w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831). W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 tejże ustawy, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U.2021 r. poz. 1646, ze zm.),
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach