Przetargi.pl
Budowa oświetlenia drogowego: - Dąbrowa – budowa oświetlenia drogowego ul. Dębowa, - Dopiewiec – budowa oświetlenia drogowego ul. Rydzowa, - Trzcielin - budowa oświetlenia drogowego ul. Parkowa.

Gmina Dopiewo ogłasza przetarg

 • Adres: 62-070 Dopiewo, Leśna 1c
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dopiewo
  Leśna 1c
  62-070 Dopiewo, woj. wielkopolskie
  REGON: 631258738
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia drogowego: - Dąbrowa – budowa oświetlenia drogowego ul. Dębowa, - Dopiewiec – budowa oświetlenia drogowego ul. Rydzowa, - Trzcielin - budowa oświetlenia drogowego ul. Parkowa.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Zadanie nr 1. Dąbrowa – budowa oświetlenia drogowego ul. Dębowa - (6 slupów i opraw)Zadanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.W zakres niniejszego zamówieni wchodzi również odbiór techniczny przez dysponenta sieci energetycznej oraz uruchomienie oświetlenia.- Zadanie nr 2: Dopiewiec – budowa oświetlenia drogowego ul. Rydzowa - (9 słupów i opraw)Zadanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. Należy zamontować tylko słupy i oprawami zgodnie z „rys. 5 – Zakres” : I/1, I/3, I/5, I/7, I/9, I/11, I/13, I/15, I/17.W miejscach brakujących słupów pozostawić pętle kablową umożliwiającą późniejszy montaż pozostałych słupów i opraw.W zakres niniejszego zamówienia wchodzi również odbiór techniczny przez dysponenta sieci energetycznej oraz uruchomienie oświetlenia.- Zadanie nr 3: Trzcielin - budowa oświetlenia drogowego ul. Parkowa - (4 słupy i oprawy).Zadanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. Należy zamontować tylko słupy i oprawami zgodnie z „rys. 5 – Zakres” : I/2, I/4, I/5, I/6.W miejscach brakujących słupów pozostawić pętle kablową umożliwiającą późniejszy montaż pozostałych słupów i opraw.W zakres niniejszego zamówienia, wchodzi również odbiór techniczny przez dysponenta sieci energetycznej oraz uruchomienie oświetlenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach