Przetargi.pl
Zakup i dostawa sprzętu medycznego z wyposażeniem oraz montaż i przeszkolenie personelu dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.

SZPITAL POWIATOWY W WYRZYSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 89-300 Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZPITAL POWIATOWY W WYRZYSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. 22 Stycznia 41
  89-300 Wyrzysk, woj. wielkopolskie
  REGON: 301457850
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpitalwyrzysk.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot leczniczy utworzony przez spółkę prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu medycznego z wyposażeniem oraz montaż i przeszkolenie personelu dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet 1: Jednostronne schody do nauki chodzeniaPakiet 2: Stół rehabilitacyjny do pionizacji z regulacją w pionie i poziomiePakiet 3: Wielofunkcyjny aparat do terapii kombinowanej (aparat do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, terapii kombinowanej, laseroterapii i magnetoterapii)Pakiet 4: Lampa do naświetleń światłem podczerwieni typu sollux
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33192100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy (Art. 57 Ustawy PZP), którzy: spełniają warunki udziału w postępowaniu (Art. 112 Ustawy PZP) a dotyczące:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający wymaga aby Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania (CEiDG, KRS)b)zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki zamówienia w zakresie zdolności zawodowej, jeśli wykaże, że posiada pozytywne i udokumentowane doświadczenie w realizacji co najmniej po jednym zamówieniu (dostawa wraz z montażem) o przedmiocie i wartości tożsamym z niniejszym zamówieniem, osobno dla:• Pakiet 1: Łóżka szpitalne z materacami przeciwodleżynowymi i stolikami przyłóżkowymi – min 40 kpl• Pakiet 2: Wózek do czynności pielęgnacyjnych pacjentów – min. 1 szt.• Pakiet 3: Wózek wanna z regulowaną wysokością do kąpieli pacjentów – min. 1 szt.• Pakiet 4: Wózek transportowy do przewożenia pacjentów – min. 2 szt.wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-09-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach