Przetargi.pl
Zakup , dostawa i montaż łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami przeciwodleżynowymi dla Domu Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin, 64-400 Międzychód w ilości 90 sztuk.

Dom PomocySpołecznej Piłka - Zamyślin ogłasza przetarg

 • Adres: 64-400 Międzychód, Zamyślin
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 957173194
 • Data zamieszczenia: 2020-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom PomocySpołecznej Piłka - Zamyślin
  Zamyślin 2a
  64-400 Międzychód, woj. wielkopolskie
  tel. 957173194
  REGON: 63982118500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpspilka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup , dostawa i montaż łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami przeciwodleżynowymi dla Domu Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin, 64-400 Międzychód w ilości 90 sztuk.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup , dostawa i montaż łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami przeciwodleżynowymi dla Domu Pomocy Społecznej Piłka – Zamyślin, 64-400 Międzychód w ilości 90 sztuk kod CPV : 331921003 Łóżka do użytku medycznego 331921508 Łóżka terapeutyczne Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: zakup , dostawa i montaż łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami przeciwodleżynowymi w wymaganych parametrach technicznych, jakościowych i użytkowych Wymagane parametry techniczne, jakościowe, użytkowe: 1.Łóżko rehabilitacyjne: a) fabrycznie nowe (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020 rok), wolne od wad. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania sprzętu używanego czy też rekondycjonowanego bądź wcześniej wykorzystywanego przez innego użytkownika, w tym w szczególności sprzętu wykorzystywanego do udzielania świadczeń zdrowotnych – dotyczy to także wszystkich części składowych, wyposażenia, akcesoriów, itp. b) leże segmentowe z regulacją segmentów przy pomocy siłowników elektrycznych sterowanych pilotem przewodowym , z czego cztery segmenty ruchome , b)łóżko metalowe, zabudowane drewniane panele od strony głowy i nóg, c) łóżko z obudową drewnianą: dotyczy boków łóżka oraz poręczy bocznych; d) elementy drewniane w kolorze: jasny buk lub inny jasny buk , e) zamontowany uchwyt do podnoszenia, f) funkcje łóżka sterowane elektrycznie przy pomocy pilota, g) możliwość blokady poszczególnych pozycji leża, h) elementy metalowe malowane proszkowo, i) dopuszczalne maksymalne obciążenie łóżka :do 215 kg. j)wymiary zewnętrzne maksymalne:223 cm x 105 cm; k)wymiary leża : 200cm x 90cm; l) regulacja wysokości leża w zakresie od 40 cm do 80 cm lub szerszym, ł) regulacja segmentu oparcia pleców 0 do 70 stopni lub szerszy, m) regulacja segmentu oparcia podudzi 0 do 20 stopni lub szerszy, o) zasilanie: ~220 do 230 V , 50 Hz, Materac przeciwodleżynowy a) z pokrowcem: zdejmowalnym , b) dostosowany do powyższego łóżka rehabilitacyjnego; c)wymiary: 200 cm x 90 cm x 14 cm z badaniem klinicznym do III stopnia odleżyn lub IV stopnia odleżyn; d) dostosowany do wagi pacjenta: maksymalnie do 140 kg; e)żywotność materaca minimalna – 3 lata Cechy materaca: - formowany materac gofrowy wykonany z wysokoplastycznej i niepalnej pianki HR; - dopasowuje się do kształtu ciała osoby Cechy pokrowca: -zapinany na zamek błyskawiczny , - z tkaniny nieprzemakalnej , przepuszczającej powietrze, Okres gwarancji: jedno z kryteriów wyboru oferty , nie mniejsza niż 24 miesiące Ilość – 90 sztuk 2. Dostawa i montaż a) koszt transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (Oddział Pilka – 50 szt. i Oddział Zamyślin – 40 szt.)oraz montażu wliczony w koszty Zamówienia , b) Zamawiający dopuszcza dostawy i montaż częściowe - oddzielnymi transportami (partiami) od dnia podpisania umowy do 25 grudnia 2020 – ostatnia partia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33192100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3.000,00 zł. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego 79 9082 0005 0399 4155 2000 0010. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy. 5. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni dokument, nie spięty w całość z ofertą. 7 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy, oświadczeń, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie złożonego oświadczenia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach