Przetargi.pl
Dostawa dwóch łóżek porodowych

Szpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 63-200 Jarocin, Szpitalna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 33 22 350, , fax. 62 33 22 359
 • Data zamieszczenia: 2020-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z o.o.
  Szpitalna 1
  63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie
  tel. 62 33 22 350, , fax. 62 33 22 359
  REGON: 30141560400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaljarocin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa dwóch łóżek porodowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawę dwóch łóżek porodowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33192100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy dołączyć: 1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy /zał. 1/ 2) Pełnomocnictwa określone w pkt XIII.3) oraz XIII.5) SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach