Przetargi.pl
Dostawa foteli wielofunkcyjnych specjalistycznych oraz dostawa łóżek z materacami

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 60-631 Poznań, Dojazd
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 464 770 , fax. 618 464 765
 • Data zamieszczenia: 2018-10-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
  Dojazd 34
  60-631 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 464 770, fax. 618 464 765
  REGON: 63117871000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmswia.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa foteli wielofunkcyjnych specjalistycznych oraz dostawa łóżek z materacami
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa foteli wielofunkcyjnych specjalistycznych oraz dostawa łóżek z materacami. UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego! Zgodnie z brzmieniem art. 93 ust. 1a. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), który wszedł w życie w dacie 19 września 2018 r., Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: 1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 2. Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, dostarczony na koszt, ryzyko i transportem Wykonawcy wraz z dokumentacją w języku polskim. 3. Rok dostarczenia jest równocześnie rokiem produkcji danego sprzętu, aparatury i urządzenia. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, wynikających z procesu inwestycyjnego dopuszcza się dostawę urządzeń wyprodukowanych w roku poprzedzającym rok dostawy. 4. Zamówienie zostało podzielone na 2 części, tj.: Część nr 1 – Fotele wielofunkcyjne specjalistyczne, Część nr 2 – Łóżka z materacami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33192100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa tych warunków.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty (tzw. etap I) Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1.1. nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz 1.2. spełnia warunki udziału w postępowaniu 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca składa zgodnie z treścią Załącznika nr 4 i 5 do SIWZ. Informacje w nich zawarte stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 i 5 do SIWZ). 4. W świetle art. 24 ust. 11 Pzp każdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, ma obowiązek przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik numer 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach