Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku gospodarczego dla Zespołu Szkół Łączności 4 w Poznaniu

ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA ogłasza przetarg

 • Adres: 61-622 Poznań, ul. Przełajowa 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
  ul. Przełajowa 4
  61-622 Poznań, woj. wielkopolskie
  REGON: 000255361
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsl.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku gospodarczego dla Zespołu Szkół Łączności 4 w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie budynku gospodarczego dla Zespołu Szkół Łączności 4 w Poznaniu. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót, STWIORB oraz projekt wraz z załącznikami (załączniki nr 2-4 do SWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie:a) wykonania (dotyczy tylko projektów zakończonych) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie budynku wraz z montażem instalacji elektrycznej oraz klimatyzacji wartości netto co najmniej 250 000,00 PLN (robota budowlana wykonana na jednym obiekcie);Wartość umów zawieranych w walucie obcej należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy.b) dysponowania co najmniej jedną osobą, która będzie kierować robotami budowlanymi i będzie pełnić funkcję kierownika budowy – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w minimum ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.c) dysponowania co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane w minimum ograniczonym zakresie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlaned) dysponowania co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane w minimum ograniczonym zakresie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:1) warunek określony w pkt 9.1.2 lit. a) musi spełnić co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę wspólnie;2) warunek, o którym mowa w pkt 9.1.2 lit. b), c) i d) zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy łącznie wykażą dysponowanie osobami posiadającymi określone kwalifikacje;3) Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są do dołączenia do oferty wypełnionego załącznika nr 7 stanowiącego oświadczenie, z którego będzie jednoznacznie wynikać, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-10-04

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach