Przetargi.pl
BUDOWA, MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ W GMINIE KROBIA - ŚWIETLICA W POTARZYCY

Gmina Krobia ogłasza przetarg

 • Adres: 63-840 Krobia, Rynek 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5711111 , fax. 065 5711111
 • Data zamieszczenia: 2014-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krobia
  Rynek 1 1
  63-840 Krobia, woj. wielkopolskie
  tel. 065 5711111, fax. 065 5711111
  REGON: 41105062300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krobia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA, MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ W GMINIE KROBIA - ŚWIETLICA W POTARZYCY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  BUDOWA, MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ W GMINIE KROBIA - ŚWIETLICA W POTARZYCY Przedmiotem zadania jest kompleksowy remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Potarzyca. ZAKRES RZECZOWY: -elewacja -stolarka okienna i drzwiowa -rynny i rury spustowe -podjazd i schody wejściowe -szatnia i toaleta dla niepełnosprawnych -sala główna, kuchnia, pomieszczenia 0.4, 0.5, 0.7, 10 -wywóz i utylizacja gruzu i odpadów -rozdzielnice i okablowanie -osprzęt elektroinstalacyjny -oprawy -pomiary -instalacja wod - kan -instalacja centralnego ogrzewania -wentylacja -klimatyzacja -szambo -roboty demontażowe Dokumentacja techniczna do wglądu w Urzędzie Miejskim w Krobi, pok. Nr 6 Wykonawca winien dostarczyć na materiały atesty i aprobaty techniczne. Wykonawca udzieli gwarancji oraz rękojmi na okres 36 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://krobia.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach