Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków i przyłączami do budynków komunalnych przy ul. Rybnickiej 42,44,46,48,50 w Czerwionce-Leszczynach -ETAP III przebudowa części pomieszczeń wraz z instalacją wodnokanalizacyjną w budynku wielorodzinnym nr 50

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ligonia 5c
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 4311440 , fax. 0-32 4311593
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Ligonia 5c 5c
  44-238 Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie
  tel. 0-32 4311440, fax. 0-32 4311593
  REGON: 24078583100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czerwionka-leszczyny.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków i przyłączami do budynków komunalnych przy ul. Rybnickiej 42,44,46,48,50 w Czerwionce-Leszczynach -ETAP III przebudowa części pomieszczeń wraz z instalacją wodnokanalizacyjną w budynku wielorodzinnym nr 50
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy części pomieszczeń wraz z instalacją wodnokanalizacyjną w budynku wielorodzinnym nr 48 przy ul. Rybnickiej w Czerwionce-Leszczynach. Szczegółowy zakres zamówienia ujęty jest w: 1) Dokumentacji projektowej w skład której wchodzą: a) Projekt budowlany budynku nr 50 b) Przedmiar robót, oraz w 2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 700 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czerwionka-leszczyny.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach