Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Generała Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe w zakresie obejmującym wykonanie oświetlenia i części drogi gminnej ul. Jesiennej (Etap 1A)

Gmina Knurów ogłasza przetarg

 • Adres: 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3392308 , fax. 32 2351521, 3392292
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Knurów
  ul. dr. Floriana Ogana 5 5
  44-190 Knurów, woj. śląskie
  tel. 32 3392308, fax. 32 2351521, 3392292
  REGON: 27625758700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.knurow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Generała Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe w zakresie obejmującym wykonanie oświetlenia i części drogi gminnej ul. Jesiennej (Etap 1A)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia publicznego pn. Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Generała Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe w zakresie obejmującym wykonanie oświetlenia i części drogi gminnej ul. Jesiennej (Etap 1A). 2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: 2.1. robót rozbiórkowych; 2.2. ukształtowania terenu; 2.3. regulacji studni teletechnicznych i telewizji kablowej wraz z wymianą pokryw; 2.4. regulacji studni kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą pokryw studni oraz kamerowanie sieci; 2.5. kanalizacji deszczowej (regulacja studzienek, wraz z wymianą pokryw studni, wykonanie wpustów ulicznych oraz kamerowanie sieci); 2.6. drenażu; 2.7. oświetlenia ulicznego - słupy i osprzęt; 2.8. oświetlenia ulicznego - linie kablowe; 2.9. podbudów i nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz kostki granitowej (łupanej i ciętej); 2.10. wykonanie oznakowania drogowego. 3. Ponadto w ramach umowy Wykonawca między innymi: 3.1. zorganizuje zaplecze budowy, wraz z ewentualną dostawą wody i energii elektrycznej; 3.2. oznakuje i zabezpieczy miejsca prowadzenia prac, wykona przejścia i przejazdy do poszczególnych nieruchomości usytuowanych wzdłuż prowadzonych prac, w tym poinformuje właścicieli w/w nieruchomości o ich terminie, dokona uzgodnień z tym związanych oraz opracuje i zatwierdzi Projekt organizacji ruchu na czas budowy; 3.3. zapewnieni fachowy nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami oraz nadzór projektanta i właścicieli istniejącej infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie prowadzonych prac; 3.4. zapewnieni nadzór geodezyjny podczas prowadzenia prac oraz wykona dokumentację powykonawczą papierową i w przypadku naniesienia zmian elektroniczną potwierdzoną przez Projektanta (2 egzemplarze); 3.5. wykona inne czynności związane z pełnieniem funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania umowy, a między innymi naprawę uszkodzonych elementów infrastruktury technicznej w trakcie prowadzenia robót, wznowienie znaków granicznych w przypadku ich uszkodzenia; 3.6. uporządkuje teren budowy w ciągu 7 dni po zakończeniu robót. 4. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz ustalenia wynikające z projektu umowy. 5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 36-cio miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pzp. 4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Knurów w: GETIN NOBLE Bank S.A., konto nr 67 1560 1081 2121 0517 3581 0006. 6. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym. 7. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale, w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, pok. 218, II piętro, nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w niniejszej SIWZ, i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty - z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu. 8. Wadium uważa się za wniesione w terminie: 8.1. z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu, 8.2. z chwilą złożenia w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów przed upływem terminu składania ofert - w pozostałych formach

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.knurow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach