Przetargi.pl
Dowóz 7 uczniów do klas integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych przy ulicy Wyrskiej 4 oraz 1 ucznia do Gimnazjum Nr 3 im. Przyjaciół Ziemi w Łaziskach Górnych przy ulicy Powstańców 6 wraz z opieką nad nimi

Gmina Łaziska Górne ogłasza przetarg

 • Adres: 43-170 Łaziska Górne, pl. Ratuszowy 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3248000 , fax. 32 3248006
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łaziska Górne
  pl. Ratuszowy 1 1
  43-170 Łaziska Górne, woj. śląskie
  tel. 32 3248000, fax. 32 3248006
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.laziska.um.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz 7 uczniów do klas integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych przy ulicy Wyrskiej 4 oraz 1 ucznia do Gimnazjum Nr 3 im. Przyjaciół Ziemi w Łaziskach Górnych przy ulicy Powstańców 6 wraz z opieką nad nimi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie raz dziennie dowozów i 2 razy dziennie odwozów uczniów z Łazisk Górnych do klas integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych, ul. Wyrska 4 oraz w Gimnazjum Nr 3 im. Przyjaciół Ziemi w Łaziskach Górnych, ul. Powstańców 6 wraz z opieką nad nimi w czasie tego dowozu. 2.Przewóz dotyczy 7 uczniów z Łazisk Górnych do Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych oraz 1 ucznia do Gimnazjum Nr 3 im. Przyjaciół Ziemi w Łaziskach Górnych. Wyjazd z pierwszego przystanku w czasie dowozu odbędzie się o godz. 7.15. 3.W ciągu trwania roku szkolnego Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie liczby uczniów oraz zmian w harmonogramie przystanków, o czym każdorazowo niezwłocznie pisemnie poinformuje Wykonawcę. 4.Uczniowie będą wsiadać i wysiadać z pojazdu na następujących przystankach w Łaziskach Górnych: - przystanek autobusowy naprzeciwko salonu samochodowego KIA MOTORS (przy DK 81), ul. Leśna, - przystanek autobusowy przy ulicy Dworcowej 59 (powyżej marketu Biedronka), - skrzyżowanie ulicy Spokojnej i Łącznej, - parking za Miejskim Domem Kultury w Łaziskach Górnych, ul. Świerczewskiego 2, - przystanek przy ul. Krótkiej - brama wjazdowa na boisko szkolne Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łaziskach Górnych, - przy Gimnazjum Nr 3 im. Przyjaciół Ziemi w Łaziskach Górnych, ul. Powstańców 6, - przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych przy ulicy Wyrskiej 4. 5.Dokładny rozkład jazdy zostanie ustalony i opracowany po rozpoczęciu zajęć w szkołach. 6.Przewóz będzie odbywał się w dni robocze wynikające z zajęć szkolnych od 2 września 2013r.do 27 czerwca 2014r. 7.Przewóz nie będzie odbywał się w czasie ferii, przerw świątecznych, zawieszenia zajęć oraz w inne dni dodatkowo wolne od zajęć szkolnych. 8.Przypuszczalna liczba dni dowozu uczniów wynosi: od września do grudnia 2013r. - 78 dni, od stycznia do czerwca 2014r. - 110 dni. 9.Wykonawca zapewnia opiekę osoby pełnoletniej nad uczniami w czasie dowozu i odwozu ze szkoły.Kierowca nie może być jednocześnie opiekunem. 10.Do zadań opiekuna należy: -zapewnienie bezpieczeństwa przy wsiadaniu i wysiadaniu uczniów z pojazdu oraz w pojeździe, -kontrola stanu liczbowego uczniów podczas każdego przewozu, -doprowadzenie uczniów do szkoły, przekazanie opieki wychowawcom w szkole, -odbieranie uczniów spod opieki wychowawców, -przekazywanie rodzicom informacji ze szkoły. 11.Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka w drodze z domu na przystanek i z przystanku do domu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.laziska.um.gov.pl/ZP-17-13
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach