Przetargi.pl
Budowa elementów małej architektury na potrzeby inwestycji: Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Jachowicza oraz przy ul. Popłacińskiej w Płocku

Zakład Usług Miejskich "Muniserwis" Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Adres: 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 33
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 3640140 , fax. 024 3640141
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Miejskich "Muniserwis" Zakład Budżetowy
  ul. Przemysłowa 33 33
  09-400 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 024 3640140, fax. 024 3640141
  REGON: 61005207400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muniserwis.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa elementów małej architektury na potrzeby inwestycji: Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Jachowicza oraz przy ul. Popłacińskiej w Płocku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa elementów małej architektury na potrzeby inwestycji: Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Jachowicza oraz przy ul. Popłacińskiej w Płocku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muniserwis.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach