Przetargi.pl
Objęcie grupowym ubezpieczeniem NNW uczestników projektów : Pomysł na siebie/YEI i EFS / i Równi na rynku pracy / YEI i EFS / wdrazanych ze środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna ogłasza przetarg

 • Adres: 00-349 Warszawa, ul.Tamka 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 578 47 01/02 , fax. 22 578 47 47
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
  ul.Tamka 1 1
  00-349 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 578 47 01/02, fax. 22 578 47 47
  REGON: 00700128000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ohp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budzetowa podległa MPiPS

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Objęcie grupowym ubezpieczeniem NNW uczestników projektów : Pomysł na siebie/YEI i EFS / i Równi na rynku pracy / YEI i EFS / wdrazanych ze środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi usługa ubezpieczenia grupowego od NNW uczestników projektów Pomysł na siebie i Równi na rynku pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza edukacja Rozwój. Ubezpieczeniem objętym zostanie 7500 osób w grupach wiekowych a) mlodzież w wieku 15-17 lat przedwcześnie kończąca naukę b) młodzież w wieku 18-24 lat pozostająca bez zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych OHP na terenie całego kraju.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665121003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5.000 zł. w pieniądzu , poręczeniach bankowych , gwarancjach ubezpieczeniowych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ohp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach