Przetargi.pl
Organizacja i dwukrotne wystawienie spektaklu teatralnego w ramach projektu pn.: Stawiam na siebie!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 08-110 Siedlce, ul. Sienkiewicza 32
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 63 257 04, 63 233 25 , fax. 025 63 257 04, 63 233 25 w.55
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  ul. Sienkiewicza 32 32
  08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 025 63 257 04, 63 233 25, fax. 025 63 257 04, 63 233 25 w.55
  REGON: 00517282300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.siedlce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja i dwukrotne wystawienie spektaklu teatralnego w ramach projektu pn.: Stawiam na siebie!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i dwukrotne wystawienie spektaklu teatralnego pt.: Pocałunek w reżyserii Adama Sajnuka w ramach projektu pn.: Stawiam na siebie! realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin wykonania zamówienia - od października do 14 grudnia 2014 roku. Zakres zamówienia określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 923120001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Liczba udostępnianych miejsc siedzących na widowni ponad minimum wskazane w opisie przedmiotu zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mopr.siedlce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach