Przetargi.pl
Budowa dziesięciu budynków socjalnych (kontenerowych) przy ulicy Hubala-Dobrzańskiego 101 w Sosnowcu

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych - Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, ul. Partyzantów 10a
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2901848 , fax. 032 2901864
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Zasobów Lokalowych - Zakład Budżetowy
  ul. Partyzantów 10a 10a
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 032 2901848, fax. 032 2901864
  REGON: 27784099800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzzl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dziesięciu budynków socjalnych (kontenerowych) przy ulicy Hubala-Dobrzańskiego 101 w Sosnowcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje budowę dziesięciu budynków socjalnych (kontenerowych) przy ulicy Hubala-Dobrzańskiego 101 w Sosnowcu, a w szczególności: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty betonowe i żelbetonowe, wykonanie dziesięciu szamb prefabrykowanych, kon
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ofertę należy zabezpieczyć wniesieniem wadium w wysokości 60000 złotych, które należy wnieść w terminie do 12.05.2009 roku do godziny 8.00
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Stwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wymaganych od Wykonawców będzie dokonane w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia, dokumenty i żądane informacje, według formuły spełnia / nie spełnia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wymagania zawarte w SIWZ, tj. złożą oświadczenia, dokumenty wymienione poniżej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać ( warunki Zamawiającego ): 1. Wypełniony formularz oferty ( według załączonego wzoru ). 2. Kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru sporządzony w formie kalkulacji szczegółowej. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenie o przynależności kierownika budowy do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ( wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ). 6. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 2500000 złotych (dwa miliony pięćset tysięcy złotych). 7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub/i aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych - dotyczy Wykonawców będących podmiotami zbiorowymi w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661 ze zm.) wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8. Wykaz co najmniej jednego zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienie to zostało wykonanie należycie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja jakości
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzzl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach