Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Leśnej w Sosnowcu.

Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, al. Zwycięstwa 20
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2960600 , fax. (032) 296 06 05
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta
  al. Zwycięstwa 20 20
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 032 2960600, fax. (032) 296 06 05
  REGON: 00051588500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.sosnowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Leśnej w Sosnowcu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Leśnej w Sosnowcu - zakres wg załącznika graficznego (mapa sytuacyjna z zaznaczonym zakresem opracowania). Zakres prac ob
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone poniżej : 1.1.posiadają: 1.1.1.uprawnienia do wykonywania usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, 1.2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna sytuację ekonomiczną i finansową Wykonawcy za zapewniającą wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 25.000,00 zł. 1.3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje, że: a) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługa ta została wykonana należycie tj. wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie dróg o wartości nie mniejszej niż 100% zaoferowanej wartości, b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą potwierdzenie przygotowania zawodowego do projektowania w specjalności konstrukcyjnej lub mostowej. 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn wymienionych poniżej: 1.4.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1)wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2)wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3)wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4)osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5)spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6)spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7)spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8)osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9)podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10)wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.1 - 1.3 niniejszego ogłoszenia. 1.4.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1)wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 2)złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3)nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, albo nie uzupełnili ich na wezwanie zamawiającego; 4)nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Stwierdzenie spełniania warunków - udziału w postępowaniu (formalnych) i zdolności do wykonania zamówienia (merytorycznych) - wymaganych od Wykonawców będzie dokonane w oparciu o złożone wraz z ofertą: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz potwierdzające (spełnienie tych warunków) dokumenty - według formuły: spełnia-nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków (formalnych) i zdolności do wykonania zamówienia (merytorycznych) Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył oświadczenia: - że nie podlega wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy oraz - że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w dziale III.2) niniejszego ogłoszenia i potwierdził ich treść niżej wymienionymi dokumentami: 1. Aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualnymi (ą): 2.1.zaświadczeniami właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającymi odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeniami, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionymi nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2.2. informacją z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w dziale III.2) w pkt 1.4 ppkt 1.4.1.4) - 1.4.1.8) niniejszego ogłoszenia wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.3. informacją z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w dziale III.2) pkt 1.4 ppkt 1.4.1.9) niniejszego ogłoszenia wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Wykazem wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. 4. Wykazem osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z: 4a) pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 4, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował; 4b) dokumentami stwierdzającymi, że przynajmniej jedna z osób, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, posiada wymagane uprawnienia projektowe w specjalności określonej dla niniejszego zadania. Osoba(-y) ta(-te) powinna(-y) wykazać się uprawnieniami projektowymi wymaganej specjalności wraz z aktualnym potwierdzeniem przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 5. Informacją banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Polisą a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 1; 2 ppkt 2.1. i ppkt 2.3. niniejszego ogłoszenia - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, 7.1. Składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w ppkt 2.2. niniejszego ogłoszenia - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 3 niniejszego ogłoszenia zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 9. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.sosnowiec.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach