Przetargi.pl
Budowa drogi - ul. Polnej w Babimoście

Gmina Babimost ogłasza przetarg

 • Adres: 66-110 Babimost, ul. Rynek 3
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3512034 , fax. 068 3512028
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Babimost
  ul. Rynek 3 3
  66-110 Babimost, woj. lubuskie
  tel. 068 3512034, fax. 068 3512028
  REGON: 97077056300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.babimost.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi - ul. Polnej w Babimoście
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W skład przedmiotu zamówienia wchodzą branże: - elektryczna - kabel YAKY 4x35mm2 - 120m - lampy - 5kpl. - sanitarna - kolektor deszczowy fi 200mm - 77,5m - wpusty uliczne - 5szt. - drogowa - nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej - 872m2 - nawierzchnia chodników z kostki brukowej - 34m2 (Zamawiający dostarczy Wykonawcy tłuczeń do wykonania podbudowy w ilości przewidzianej w projekcie budowlanym i przedmiarze robót) pozostałe materiały do wykonania zadania zapewni Wykonawca)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; W przypadku składania oferty wspólnej warunki określone w przedmiotowym punkcie winien spełnić każdy z wykonawców osobno. 1.2. posiadają niezbędną wiedza i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia ; wymagania minimalne dla Wykonawców: a) Wykonawca wykaże, że dysponuje wykwalifikowaną kadrą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: -konstrukcyjno - budowlanej w zakresie dróg i ulic, -instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia posiadających opisane wyżej uprawnienia; W przypadku składania oferty wspólnej niniejszy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie. b) W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w wykonywaniu robót o zakresie i wartości porównywalnej z niniejszym zamówieniem, a w szczególności udokumentuje, że zrealizował jako wykonawca w okresie ostatnich 5 lat co najmniej: - 2 zadania polegające na budowie drogi o nawierzchni z kostki typu polbruk o powierzchni 1000m każde z zadań oraz W przypadku składania oferty wspólnej niniejszy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie. c) W zakresie dysponowania potencjałem technicznym, Wykonawca wykaże, że dysponuje niezbędnym sprzętem do wykonania zadania, w tym: - koparko-spycharka kołową - min. 1 sztuka - koparką kołową - min. 2 szt. , - płytami wibracyjnymi o min. ciężarze 300kg - 2 sztuki, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń opisanych wyżej. W przypadku składania oferty wspólnej niniejszy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie. 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; wymagania minimalne : W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: a) wykonawca wykaże i potwierdzi, iż osiągnął w ciągu każdego z ostatnich 3 lat (2006, 2007, 2008) roczny przychód w wysokości minimum 2.000.000,00zł , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, b) wykonawca wykaże i potwierdzi, iż wysokość posiadanych środków finansowych lub jego zdolność kredytowa jest nie nisza niż 200.000,00 zł c) wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku składania oferty wspólnej warunki określone w pkt. 1.3a i 1.3b Wykonawcy muszą spełniać łącznie, a warunek określony 1.3c każdy z wykonawców osobno. 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia W przypadku składania oferty wspólnej niniejszy warunek każdy z Wykonawców winien spełnić osobno. 1.5. wniosą wadium w wymaganym terminie, wysokości i formie - Nie dotyczy Uwaga: Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń o których mowa w punkcie 2 niniejszego rozdziału SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia - nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w Części VIII pkt 1 i formie określonej w Części VII SIWZ: 2.1. Ofertę na formularzu oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze - stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ 2.2. Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków uczestnictwa w postępowaniu : A. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, Wykonawca składa następujące dokumenty : A1. Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych - wg wzoru określonego w załączniku Nr 5 do SIWZ; A.2. Dokument potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; A.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawianych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert . B. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej Wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: B.1. Wykaz robót potwierdzających spełnienie warunku minimalnego z zakresu posiadanego doświadczenia, wykonanych i zakończonych w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (wyłącznie w formie referencji potwierdzających zakres i jakość wykonanych robót) - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; B.2. Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z załączonymi informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z załączonymi uprawnieniami zawodowymi i aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego w oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r, Nr 5, poz.42 ze zm.) - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; B.3. Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. B2. Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. B.4. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ - potwierdzający spełnienie warunku minimalnego z zakresu posiadanego potencjału technicznego opisanego w SIWZ. B.5. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. B4 Wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia jakimi będzie dysponował. C. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: C.1. Oświadczenie finansowe wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ, potwierdzone następującymi dokumentami - bilansem i rachunkiem zysków i strat, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego - innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za 3 lata obrotowe tj. za lata 2006, 2007, 2008 , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. C.2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; C.3. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, Uwaga: Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien złożyć dokumenty zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. ( D. U. z 2006, Nr 87,poz. 605 ) UWAGA : Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli : - wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, - lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, - albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 Pzp, zawierające błędy, - lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa , do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 2.3.Tabelę elementów scalonych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ Wykonawca przedstawi Tabelę Elementów Scalonych przedstawiającą cenę ryczałtową wykonania przedmiotowego zamówienia wg wzoru określonego przez załącznik nr 3 do SIWZ. 2.4.Kosztorys ofertowy Wykonawca przedstawi kosztorys ofertowy opracowany na podstawie dołączonych do SIWZ (jako załącznik nr 2) przedmiarów robót z uwzględnieniem dokumentacji technicznej oraz wszystkich robót i kosztów uzupełniających niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. UWAGA: Podane w SIWZ, w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w załącznikach znaki towarowe materiałów są wyłącznie przykładowymi nazewnictwami, nie wiążącymi oferenta (przy zastosowaniu materiałów równoważnych należy jednak zachować parametry określone projektem budowlanym lub danymi zawartymi w SIWZ i danymi techn. materiałów i urządzeń itp.). Jednocześnie, przypomina się wszystkim zainteresowanym Wykonawcom, że cena końcowa oferty powinna obejmować wszystkie składniki kosztów łącznie z opisanymi w SIWZ kosztami uzupełniającymi, nie opisanymi w przedmiarze robót. Cena ofertowa winna wybiegać do terminu zakończenia przedmiotowej inwestycji. Zobowiązuje się Wykonawcę aby dokonał wizji lokalnej na terenie budowy oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 2.5. Parafowany wzór istotnych postanowień umowy (przez osobę-y uprawnioną-e do reprezentowania wykonawcy w przetargu) jako akceptację ich treści i warunków wg załącznika nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wiarygodność
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.babimost.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach