Przetargi.pl
Druk, skład i dostawa indeksów dla PWSZ w Sulechowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ogłasza przetarg

 • Adres: 66-100 Sulechów, ul. Armii Krajowej 51
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3528300 , fax. 068 3528303
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
  ul. Armii Krajowej 51 51
  66-100 Sulechów, woj. lubuskie
  tel. 068 3528300, fax. 068 3528303
  REGON: 97075188000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.sulechow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk, skład i dostawa indeksów dla PWSZ w Sulechowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Druk, skład i dostawa indeksów dla PWSZ w Sulechowie. Oferta powinna obejmować wykonanie usługi drukowania oraz dostawę gotowych materiałów akcydensowych w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni transport przedmiotu zamówienia na koszt własny do siedziby Zamawiającego i jego rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje sie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798230009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) są uprawnieni do występowania w obrocie gospodarczym zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj.: Dz. U. 2004r. nr 173, poz.1807); 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - tj. zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem ogłoszenia przetarg, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi, których przedmiotem był druk odpowiadającego swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot Zamówienia. 3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t..Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz.1655, ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu weryfikacji informacji dotyczących Wykonawcy, odnośnie doświadczenia i potencjału do wykonania zamówienia oraz że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa następujące dokumenty: 1. Oświadczenie Wykonawcy, że: - spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 - 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t .Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz.1655, ze zm.) - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz.1655, ze zm.) załącznik nr 2 do siwz. - Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat usług (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), których przedmiotem był druk indeksów odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot Zamówienia, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - wzór wykazu wykonywanych usług stanowi załącznik nr 3 do siwz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwsz.sulechow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach