Przetargi.pl
Dostawę dwóch ambulansów sanitarnych typu C wraz z wyposażeniem medycznym.

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ogłasza przetarg

 • Adres: 67-100 Nowa Sól, ul. Chałubińskiego 7
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3882111 , fax. -68 3871281
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
  ul. Chałubińskiego 7 7
  67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie
  tel. 068 3882111, fax. -68 3871281
  REGON: 97077473300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-nowasol.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę dwóch ambulansów sanitarnych typu C wraz z wyposażeniem medycznym.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawę dwóch ambulansów sanitarnych typu C wraz z wyposażeniem medycznym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341141213
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawcy przystępujący do przetargu obowiązani są wnieść wadium w wysokości: Pakiet I- 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych);
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) zawarte w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp. - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie nie mniejszym niż to wynika z przedmiotu zamówienia; na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie oraz dokumenty, wskazane w poniższym pkt VI SIWZ - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostepnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. O zamówienie moga ubiegać się Wykonawcy którzy w okresie 3 lat przed data wszczęcia postępowania zrealizowali zamówienie w zakresie dostaw odpowiadajacych swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (przynajmniej dwie) - na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oswiadczenie oraz dokumenty wskazane w poniższym pkt. VI SIWZ. - znajdują sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć - oświadczenie , wskazane w poniższym pkt. VI SIWZ. - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy; na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć - oswiadczenie oraz dokumenty wskazane w poniższym pkt. VI SIWZ 2. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie oceny oświadczeń i dokumentów : spełnia -nie spełnia wymaganego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego formularz nr 3 SIWZ. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Wykonawca musi załączyć do oferty wymagane poniżej dokumenty: 1. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 oraz spełnia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy, na formularzu oświadczenia stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. a) Wykaz wykonanej w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) dostaw odpowiadajacych swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (przynajmniej dwie) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców- Załącznik nr 7 do SIWZ. b) dokumenty potwierdzające wykonanie z należytą starannością dostaw wymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt. 3 lit a). 4.Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności- Załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub - rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Oceny spełnienia warunków udziału w postepowaniu nastapi na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę, a wyszczególnionych w pkt VI ppkt 1-5 SIWZ. Warunki udziału w postępowaniu będą oceniane w skali :spełnia-nie spełnia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-nowasol.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach