Przetargi.pl
Budowa budynku gospodarczego (obiekt kategorii III) i ogrodzenia wraz z rozbiórką budynku gospodarczego na działce nr ew. 417/3 w miejscowości Błędnica, gmina Małkinia Górna, powiat ostrowski, województwo mazowieckie, na terenie leśnictwa Orło

Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka ogłasza przetarg

 • Adres: 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 30
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7468736, 7468737 , fax. 029 7462912
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka
  ul. 3 Maja 30 30
  07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie
  tel. 029 7468736, 7468737, fax. 029 7462912
  REGON: 55032691600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ostrow.warszawa.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku gospodarczego (obiekt kategorii III) i ogrodzenia wraz z rozbiórką budynku gospodarczego na działce nr ew. 417/3 w miejscowości Błędnica, gmina Małkinia Górna, powiat ostrowski, województwo mazowieckie, na terenie leśnictwa Orło
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku gospodarczego i ogrodzenia wraz z rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego na działce nr ew. 417/3 położonej w obrębie Błędnica, gmina Małkinia Górna, na terenie leśnictwa Orło. Inwestycja została zlokalizowana w województwie mazowieckim, powiat ostrowski, gmina Małkinia Górna. Właścicielem działki jest Skarb Państwa. Działka jest w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka. 1. W zakres zamówienia wchodzi: a. rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego drewnianego, b. budowa nowego budynku gospodarczego murowanego w miejscu projektowanej rozbiórki, c. wykonanie przyłącza elektroenergetycznego, instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej, d. budowa nowego ogrodzenia, e. uporządkowanie i zagospodarowanie terenu po zakończeniu robót budowlanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10. Wymagania dotyczące wadium. 10.1. Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5000,00PLN (słownie złotych: pięć tysięcy). 10.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku spośród następujących form, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BGŻ O/Ostrołęka na numer konta 65 2030 0045 1110 0000 0387 4570; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 10.3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 10.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 10.5. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca powinien oryginał gwarancji lub poręczenia złożyć wraz z ofertą w osobnej wewnętrznej kopercie, natomiast kserokopię dokumentu wadialnego dołączyć do oferty. 10.6. W razie wnoszenia wadium w formie pieniężnej w tytule przelewu należy umieścić następującą informację: (Budowa budynku gospodarczego (obiekt kategorii III) i ogrodzenia wraz z rozbiórką budynku gospodarczego na terenie leśnictwa Orło - nr postępowania S.270.1.2015). 10.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 10.1., w formie lub formach, o których mowa w pkt 10.2., zostanie wykluczony z postępowania. 10.8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10.13. 10.9. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10.10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.11. Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10.8., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca winien wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10.14. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/nadl_ostrow_mazowiecka/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach