Przetargi.pl
Wykonanie (dwukrotnego) oznakowania poziomego farbą z elementami odblasku na wybranych odcinkach dróg krajowych i wojewódzkich w m.st. Warszawie

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 55 89 000 , fax. 22 8909211
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
  ul. Chmielna 120 120
  00-801 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 55 89 000, fax. 22 8909211
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zdm.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie (dwukrotnego) oznakowania poziomego farbą z elementami odblasku na wybranych odcinkach dróg krajowych i wojewódzkich w m.st. Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie (dwukrotnego) oznakowania poziomego farbą z elementami odblasku na wybranych odcinkach dróg krajowych i wojewódzkich w m.st. Warszawie Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO a jest mniejsza niż równowartość kwoty 5 186 000 EURO
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania z ofertą, w wysokości 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zdm.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach