Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji placu zabaw przy Przedszkolu nr 42 przy ul. Agrykola 9 w Warszawie (znak sprawy ZP- 13/15)

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście ogłasza przetarg

 • Adres: 00-691 Warszawa, ul. Nowogrodzka 43
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6998449 , fax. 022 6998154
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście
  ul. Nowogrodzka 43 43
  00-691 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6998449, fax. 022 6998154
  REGON: 01525966300108
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srodmiescie.warszawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji placu zabaw przy Przedszkolu nr 42 przy ul. Agrykola 9 w Warszawie (znak sprawy ZP- 13/15)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji placu zabaw przy Przedszkolu nr 42 przy ul. Agrykola 9 w Warszawie zwanej dalej opracowaniem. Zamawiający dysponuje rysunkiem rzutu terenu. Dane ogólne: Powierzchnia opracowania ok. 3000 m2 Powierzchnia placu zabaw ok. 1200 m2 Zakres prac projektowych: Projekt branżowy (w zakres prac wchodzi inwentaryzacja do celów projektowych terenu i szaty roślinnej): -wykonanie podłoża i nawierzchni bezpiecznej typu puzzle, -dobór i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw ze wskazaniem tolerancji wymiarów zabawek, -wymiana furtki oraz częściową adaptacją i naprawą ogrodzenia, -opracowanie szaty roślinnej. Opracowanie powinno obejmować w szczególności: 1) dokumentację projektową, opracowaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr z 2013r. poz. 1129), stanowiącą podstawę do wydania decyzji pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia właściwemu organowi wykonania robót budowlanych wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami i ekspertyzami, spełniającą również -wymogi normy PN-EN 1176 wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, -wymogi normy PN-EN 1177 nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki, -wymogi innych norm odpowiednich dla zastosowanych materiałów i robót, i uwzględniającą: a)inwentaryzację do celów projektowych terenu i szaty roślinnej; b)projekt branżowy na wykonanie podłoża i nawierzchni bezpiecznej typu puzzle, dobór i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw ze wskazaniem tolerancji wymiarów zabawek, wymianę furtki oraz częściową adaptację i naprawę ogrodzenia, opracowanie szaty roślinnej. Część rysunkowa projektu winna zawierać miedzy innymi projekt zagospodarowania terenu, rozbiórki i uzupełnienia nawierzchni, projekt wykonawczy, detale i przekroje, ze wszystkimi charakterystycznymi elementami z podaniem wszystkich wymiarów i domiarów. c)przedmiary robót obejmujące przedmiot zamówienia i uwzględniające wszystkie niezbędne czynności wynikające z konieczności zabezpieczenia prac oraz innych czynności niewynikających bezpośrednio z dokumentacji technicznej w wyżej wymienionym zakresie, d)informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 2)specyfikacje techniczne ogólne i szczegółowe wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.), uwzględniającej nazwy i kody: grup, klas oraz kategorii robót określonych w rozporządzeniu (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień; 3)kosztorysy inwestorskie, sporządzone na podstawie wykonanych przedmiarów, spełniające wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389). UWAGA: 1.Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych danych wyjściowych do projektowania, w tym np.: map, inwentaryzacji, warunków technicznych podłączenia mediów oraz uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień rzeczoznawcy w szczególności związanych z wymaganiami sanitarno-higienicznymi, ochroną przeciw-pożarową, bezpieczeństwem i higieną pracy, Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz innymi instytucjami w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. 2.Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia opracowania w sposób określony w art. 29-31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.). 3.Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do prac projektowych do uzgodnienia z Wydziałem Inwestycji dla Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy oraz użytkownikiem placówki oświatowej, zakresu robót ujętych w opracowaniu. 4.Projekty budowlane muszą spełniać wymagania niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 5.Opracowanie Wykonawca złoży Zamawiającemu w formie papierowej wydrukowanej z plików PDF (inwentaryzacja 5 egz., projekt w 5 egz., wersja projektu niezawierająca nazw własnych, materiałów i urządzeń w 1 egz.; przedmiar, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna w 3 egz.) oraz w formie elektronicznej (modyfikowalnej - Norma, Autocad lub Archicad i niemodyfikowalnej - PDF). 6.W zakres zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). Termin wykonania zamówienia: do 90 dni od daty zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest wykonać cały przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że Wykonawca ma wykonać jeden egzemplarz opracowania zaakceptowanego przez użytkownika budynku i Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Śródmieście, bez wymaganych uzgodnień w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty zawarcia umowy. Maksymalne skrócenie tego 60-dniowego terminu jakie dopuszcza Zamawiający to 20 dni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach