Przetargi.pl
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj w obiekcie czynnym zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego na terenie KMP w Siedlcach - nr postępowania 30/16

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 3453103 , fax. 48 3452002
 • Data zamieszczenia: 2016-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
  ul. 11 Listopada 37/59 37/59
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 48 3453103, fax. 48 3452002
  REGON: 67089737900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj w obiekcie czynnym zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego na terenie KMP w Siedlcach - nr postępowania 30/16
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj w obiekcie czynnym zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego na terenie KMP w Siedlcach. Adres którego dotyczy zamówienie: 08-110 Siedlce ul. Starowiejskiej 66. PODSTAWA OPRACOWANIA Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa, Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012r., poz. 462, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002r (tj. Dz. U. z 2015r.poz. 1422), inwentaryzacja stanu istniejącego,obowiązujące normy i przepisy krajowe i europejskie. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA: 1. Projekt budowlany obejmujący wszystkie branże - 5 egz. Projekt budowlany powinien zawierać:wykonanie badań geologicznych , projekt wykonania robót budowlanych dla zadania Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego na terenie KMP w Siedlcach z uwzględnieniem wszystkich robót podstawowych i robót towarzyszących dla wszystkich branż, w tym: rysunki, opis, zestawienie materiałów, informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 2. Projekt wykonawczy dla wszystkich branż (o ile konieczne będzie uszczegółowienie projektu budowlanego) - 5 egz. 3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla wszystkich branż - 3 egz. 4. Przedmiary robót budowlanych - 2 egz. 5. Kosztorys inwestorski szczegółowy - 2 egz. 6. Całą ww.dokumentację w wersji elektronicznej - 2 egz. 7. Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, warunków zabudowy pozwoleń, zgłoszeń, itp. 8. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację. 9. Wykonanie robót towarzyszących. 10. Przekazanie dokumentacji powykonawczej. Dokumenty odbiorowe winny być skompletowane, ponumerowane kolejne strony, spięte oraz sporządzone spisy dokumentów. Przekazanie dokumentów odbiorowych zamawiającemu winno nastąpić przed odbiorem końcowym, po wcześniejszym sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy. Zgodnie z zapisami zawartymi w propozycji umowy. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela zamawiającemu na przedmiot zamówienia min. 60 miesięcy gwarancji licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje się do usuwania wad powstałych w okresie gwarancji na własny koszt, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy i obejmuje wady materiałowe oraz wady w robociźnie. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień zakończenia etapu drugiego . 1.) etap pierwszy : Dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę nie później niż do dnia 31.08.2016r. 2.) etap drugi : Wykonanie oraz oddanie do użytku nie później niż do dnia 31.10. 2016r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości : 3 000,00 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.109, poz.1158 z póź. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 49 1010 1010 0022 1913 9120 0000 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto podając w tytule przelewu numer postępowania przetargowego na które Wykonawca składa ofertę. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy składać w oryginale wraz z ofertą. W przypadku wpłat na konto za dotrzymanie terminu uważa się uznanie rachunku Zamawiającego.Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, zgodnie z zapisem art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. UWAGA W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy PZP. Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w oryginale łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty na rzecz Zamawiającego od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. Zwrot wadium odbywał się będzie na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach