Przetargi.pl
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego termomodernizacji budynku SPPP w Płocku

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 3453103 , fax. 48 3452002
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
  ul. 11 Listopada 37/59 37/59
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 48 3453103, fax. 48 3452002
  REGON: 67089737900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego termomodernizacji budynku SPPP w Płocku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, termomodernizacji budynku SPPP w Płocku. Zakres, adresy których dotyczy zamówienie: SPPP w Płocku budynek C - modernizacja systemu grzewczego oraz systemu przygotowania c. w .u., ocieplenie ścian zewnętrznych oraz podłogi na gruncie, ocieplenie dachu, wymiana drzwi i okien wraz z modernizacją oświetlenia. ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock. OPIS TECHNICZNY Podstawa opracowania - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa , Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z 2012r., poz. 462, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002r (t.j. Dz.U. z 2015r.poz. 1422) - inwentaryzacja stanu istniejącego, - obowiązujące normy i przepisy polskie i europejskie Zakres robót projektowych: 1. Projekt budowlany - 5 egz. 2. Projekt wykonawczy dla wszystkich branż (o ile konieczne będzie uszczegółowienie projektu budowlanego) - 5 egz. 3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla wszystkich branż -3 egz. 4. Przedmiary robót budowlanych - 2 egz. 5. Kosztorys inwestorski szczegółowy - 2 egz. 6. Całą w/w dokumentację w wersji elektronicznej - 2 egz. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA: 1. Projekt budowlany obejmujący wszystkie branże - 5 egz. Projekt budowlany powinien zawierać: - inwentaryzację (w formie opisowej, graficznej i fotograficznej z opisem zdjęć), - ocenę stanu technicznego, - projekt wykonania robót budowlanych z uwzględnieniem wszystkich robót podstawowych i robót towarzyszących dla wszystkich branż, w tym: rysunki, opis, zestawienie materiałów, informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przewidywany zakres robót zabezpieczających, robót rozbiórkowych i demontażowych. 2. Projekt wykonawczy dla wszystkich branż (o ile konieczne będzie uszczegółowienie projektu budowlanego) - 5 egz. 3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla wszystkich branż -3 egz. 4. Przedmiary robót budowlanych - 2 egz. 5. Kosztorys inwestorski szczegółowy - 2 egz. 6. Całą ww. dokumentację w wersji elektronicznej - 2 egz. Termin realizacji zamówienia - Dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę: nie dłużej niż 38 dni od dnia zawarcia umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 38 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach