Przetargi.pl
Wykonanie kompleksowej budowlano-wykonawczej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego przy ul. Małej 15 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót wykonywanych na podstawie ww. dokumentacji

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Praga Południe Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 03-828 Warszawa, ul. Mińska 52/54
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6989670 , fax. 022 6986029
 • Data zamieszczenia: 2016-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Praga Południe Sp. z o.o.
  ul. Mińska 52/54 52/54
  03-828 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6989670, fax. 022 6986029
  REGON: 01490515000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbswarszawapoludnie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka m.st. Warszawy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie kompleksowej budowlano-wykonawczej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego przy ul. Małej 15 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót wykonywanych na podstawie ww. dokumentacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie kompleksowej budowlano-wykonawczej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego przy ul. Małej 15 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót wykonywanych na podstawie ww. dokumentacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 180 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Skrócenie terminu wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbswarszawapoludnie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach