Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania części budynku z funkcji agregatorowni na gospodarczą (pomieszczenie przygotowania posiłków dla psów policyjnych) wraz z przebudową i termomodernizacją budynku na terenie KMP w Siedlcach w trybie zaprojektuj i wybuduj. Nr sprawy 29/16

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 3453103 , fax. 48 3452002
 • Data zamieszczenia: 2016-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
  ul. 11 Listopada 37/59 37/59
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 48 3453103, fax. 48 3452002
  REGON: 67089737900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania części budynku z funkcji agregatorowni na gospodarczą (pomieszczenie przygotowania posiłków dla psów policyjnych) wraz z przebudową i termomodernizacją budynku na terenie KMP w Siedlcach w trybie zaprojektuj i wybuduj. Nr sprawy 29/16
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania części budynku z funkcji agregatorowni na gospodarczą (pomieszczenie przygotowania posiłków dla psów policyjnych) wraz z przebudową i termomodernizacją budynku na terenie KMP w Siedlcach w trybie zaprojektuj i wybuduj. Adres którego dotyczy zamówienie: 08-110 Siedlce ul. Starowiejskiej 66. OPIS TECHNICZNY Podstawa opracowania Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa , Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z 2012r., poz. 462, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002r (t.j. Dz.U. z 2015r.poz. 1422) inwentaryzacja stanu istniejącego, obowiązujące normy i przepisy polskie i europejskie. Zakres robót 1. Projekt budowlany obejmujący wszystkie branże - 5 egz. 2. Projekt wykonawczy dla wszystkich branż (o ile konieczne będzie uszczegółowienie projektu budowlanego) - 5 egz. 3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla wszystkich branż -3 egz. 4. Przedmiary robót budowlanych - 2 egz. 5. Kosztorys inwestorski szczegółowy - 2 egz. 5. Całą w/w dokumentację w wersji elektronicznej - 2 egz. 6. Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, itp. 7. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację. 8. Wykonanie robót towarzyszących. 9. Przekazanie dokumentacji powykonawczej. Obowiązek skompletowania i dostarczenia dokumentów odbiorowych ( w dwóch egz. w wersji papierowej i elektronicznej ) na dzień rozpoczęcia odbioru spoczywa na wykonawcy. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA: 1. Projekt budowlany obejmujący wszystkie branże - 5 egz. Projekt budowlany powinien zawierać: - wykonanie ekspertyzy technicznej, - projekt wykonania robót budowlanych dla zadania Wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania części budynku z funkcji agregatorowni na gospodarczą ( pomieszczenie przygotowania posiłków dla psów policyjnych) wraz z przebudową i termomodernizacją budynku na terenie KMP w Siedlcach z uwzględnieniem wszystkich robót podstawowych i robót towarzyszących dla wszystkich branż, w tym: rysunki, opis, zestawienie materiałów, informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 2. Projekt wykonawczy dla wszystkich branż (o ile konieczne będzie uszczegółowienie projektu budowlanego) - 5 egz. 3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla wszystkich branż -3 egz. 4. Przedmiary robót budowlanych - 2 egz. 5. Kosztorys inwestorski szczegółowy - 2 egz. 6. Całą w/w dokumentację w wersji elektronicznej - 2 egz. 7. Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, warunków zabudowy pozwoleń, zgłoszeń, itp. 8. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację. 9. Wykonanie robót towarzyszących. 10. Przekazanie dokumentacji powykonawczej. Dokumenty odbiorowe winny być skompletowane, ponumerowane kolejne strony, spięte oraz sporządzone spisy dokumentów. Przekazanie dokumentów odbiorowych zamawiającemu winno nastąpić przed odbiorem końcowym, po wcześniejszym sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych oraz własność przedmiotowych projektów, co nastąpi wraz z przekazaniem tych projektów. Ze względu na charakter wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszego zamówienia - wynagrodzenie ryczałtowe, Zamawiający zwraca Wykonawcom uwagę na istotę dokonania wizji lokalnej obiektu objętego zamówieniem, celem pełnego oszacowania kosztów projektu oraz robót, które zostaną wskazane w formularzu ofertowym. Termin realizacji zamówienia - Dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę do 01.08.2016 r Wykonanie oraz oddanie do użytku nie później niż do 31.10.2016 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w programie funkcjonalno-użytkowym załączniku nr 5 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 109, poz. 1158 z póź. zm.). -Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 49 1010 1010 0022 1913 9120 0000 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto podając w tytule przelewu numer postępowania przetargowego na które Wykonawca składa ofertę. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy składać w oryginale wraz z ofertą. W przypadku wpłat na konto za dotrzymanie terminu uważa się uznanie rachunku Zamawiającego. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, zgodnie z zapisem art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uwaga: W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) w art. 46 ust. 5 prawa zamówień publicznych, tj.: jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w oryginale łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie. Gwarancja nie może określać innych przypadków jej wygaśnięcia niż upływ terminu jej obowiązywania oraz zaspokojenia roszczeń zamawiającego przez wypłatę sumy gwarancyjnej. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji 7.2 Warunki zwrotu wadium: 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4 a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający zatrzymuje wadium w okolicznościach i na zasadach o których mowa w art. 46 ustawy-Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach