Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci oświetlania ulicznego na terenie gminy Zwoleń

Gmina Zwoleń ogłasza przetarg

 • Adres: 26-700 Zwoleń, Plac Kochanowskiego 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 6762210 , fax. 48 6762418
 • Data zamieszczenia: 2016-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zwoleń
  Plac Kochanowskiego 1 1
  26-700 Zwoleń, woj. mazowieckie
  tel. 48 6762210, fax. 48 6762418
  REGON: 67022343900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwolen.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci oświetlania ulicznego na terenie gminy Zwoleń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy sieci oświetlania w następujących miejscowościach: a) Strykowice Górne w pasie drogi krajowej nr 79 oznaczonej nr ewid. gruntów 1207, obejmująca zaprojektowanie i uzgodnienie z GDDKiA Oddział w Warszawie /Zamawiający posiada ogólną zgodę GDDKiA - pismo w załączeniu/ odcinka wydzielonego oświetlenia ulicznego na odcinku ok. 140mb /4szt. słupów stalowych - do końca istniejących zabudów/, w tym również ewentualnej wycinki kolidujących z planowana inwestycją drzew. b) Koszary w zakresie zaprojektowania nowego napowietrznego odcinka oświetlenia ulicznego na odcinku ok. 250mb wraz z oprawami oświetlenia ulicznego - zgodnie z załączonym szkicem lokalizacji. c) Szczęście w zakresie zaprojektowania na istniejących słupach energetycznych zasilającego kabla energetycznego na odcinku ok. 100mb wraz z oprawami oświetlenia ulicznego - zgodnie z załączonym szkicem lokalizacji. d) Wólka Szelężna w zakresie zaprojektowania nowego napowietrznego odcinka oświetlenia ulicznego na odcinku ok. 200mb wraz z oprawami oświetlenia ulicznego - zgodnie z załączonym szkicem lokalizacji. e) Pałki w zakresie zaprojektowania na istniejących słupach energetycznych zasilającego kabla energetycznego na odcinku ok. 200mb wraz z oprawami oświetlenia ulicznego - zgodnie z załączonym szkicem lokalizacji. f) Niwki w zakresie zaprojektowania na istniejących słupach energetycznych zasilającego kabla energetycznego na odcinku ok. 200mb wraz z oprawami oświetlenia ulicznego - zgodnie z załączonym szkicem lokalizacji. g) Strykowice Górne w zakresie zaprojektowania, w części na istniejących a w części na nowych słupach energetycznych zasilającego kabla energetycznego na odcinku ok. 300mb wraz z oprawami oświetlenia ulicznego - zgodnie z załączonym szkicem lokalizacji. h) Michalin w zakresie zaprojektowania na istniejących słupach energetycznych zasilającego kabla energetycznego na odcinku ok. 100mb wraz z oprawami oświetlenia ulicznego - zgodnie z załączonym szkicem lokalizacji. i) Osiny w zakresie zaprojektowania na istniejących słupach energetycznych zasilającego kabla energetycznego na odcinku ok. 200mb wraz z oprawami oświetlenia ulicznego oraz ujęcie wymiany starych opraw oświetlenia ulicznego na nowe - zgodnie z załączonym szkicem lokalizacji. j) Niwki w zakresie zaprojektowania na istniejących słupach energetycznych zasilającego kabla energetycznego na odcinku ok. 100mb wraz z oprawami oświetlenia ulicznego, zgodnie z załączonym szkicem lokalizacji. k) Strykowice Błotne w zakresie zaprojektowania na istniejących słupach energetycznych zasilającego kabla energetycznego na odcinku ok. 200mb wraz z oprawami oświetlenia ulicznego - zgodnie z załączonym szkicem lokalizacji. l) Zwoleń ul. Leśna w zakresie zaprojektowania na istniejących słupach energetycznych zasilającego kabla energetycznego na odcinku ok. 400mb wraz z oprawami oświetlenia ulicznego - zgodnie z załączonym szkicem lokalizacji. m) Zwoleń ul. Parkowa w zakresie zaprojektowania nowego napowietrznego odcinka oświetlenia ulicznego na odcinku ok. 50mb wraz z oprawami oświetlenia ulicznego, zgodnie z załączonym szkicem lokalizacji. n) Zwoleń ul. Sienkiewicza w zakresie zaprojektowania nowego napowietrznego odcinka oświetlenia ulicznego na odcinku ok. 100mb wraz z oprawami oświetlenia ulicznego - zgodnie z załączonym szkicem lokalizacji. o) Zwoleń ul. 11 Listopada / ul. Batalionów Chłopskich w zakresie zaprojektowania odcinka wydzielonego oświetlenia ulicznego na odcinku ok. 300mb - zgodnie z załączonym szkicem lokalizacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwolen.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach