Przetargi.pl
Budowa boiska do gry w piłkę siatkową oraz zakup i montaż tablic i koszy wolnostojących do koszykówki dla SP-51 w Bytomiu w ramach Budżetu Obywatelskiego

Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2836301 , fax. 032 2836344
 • Data zamieszczenia: 2014-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta
  ul. Parkowa 2 2
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 032 2836301, fax. 032 2836344
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.bytom.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boiska do gry w piłkę siatkową oraz zakup i montaż tablic i koszy wolnostojących do koszykówki dla SP-51 w Bytomiu w ramach Budżetu Obywatelskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane prowadzone na terenie Szkoły Podstawowej nr 51 w Bytomiu przy ul.Łużyckiej 12a w systemie Projektuj-buduj z podziałem na dwa zadania (części postępowania): 1) część 1 - budowa boiska do gry w piłkę siatkową na terenie SP-51 w Bytomiu przy ul.Łużyckiej 12a, 2) część 2 - zakup i montaż tablic i koszy wolnostojących do koszykówki dla SP-51 w Bytomiu przy ul.Łużyckiej 12a. 2.Zakres zadania obejmuje: Część 1 - zaprojektowanie i wykonanie boiska do gry w piłkę siatkową o wymiarach 24 x 15 m z nawierzchnią poliuretanową na terenie Szkoły Podstawowej nr 51 w Bytomiu przy ul.Łużyckiej 12a z wyznaczeniem linii boiska o wymiarach pola gry 18 x 9 m z wyposażeniem w urządzenia sportowe, infrastrukturę towarzyszącą tj. piłkochwyty oraz tablice regulaminu i pamiątkową, Część 2 - zaprojektowanie usytuowania, zakup i montaż 2 szt. tablic do koszykówki na budynku szkoły, 2 szt. koszy wolnostojących do koszykówki na terenie Szkoły Podstawowej nr 51 w Bytomiu przy ul.Łużyckiej 12a 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 9 do siwz. 4.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawierają istotne postanowienia umowne stanowiące załącznik nr 7 do siwz. 5.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania o udzielenia zamówienia może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. UWAGA: dla uznania, iż oferta została złożona na daną część wymagane jest wpisanie ceny ofertowej w Formularzu oferty, na którą jest składana. Oświadczenia i dokumenty składane w jednym egzemplarzu będą traktowane jako odnoszące się do każdej części na którą została złożona oferta. 6.Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia 36 miesięcznej gwarancji oraz 36 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty, liczonej od daty odbioru końcowego robót. 7.W trakcie realizacji umowy w Szkole odbywać się będą zajęcia szkolne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122211
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości: 1)3 500,00 zł - dot. części 1 2) 300,00 zł - dot. części 2 2.Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.), 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto: Urząd Miejski w Bytomiu GETIN NOBLE Bank S.A. Oddział w Bytomiu nr konta 49-1560-1049-0000-9030-0005-1567, z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: Budowa boiska do gry w piłkę siatkową oraz zakup i montaż tablic i koszy SP-51 Bytom - dot. części ....... - wadium. 4.Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w oryginale w Urzędzie Miejskim w Wydziale Prawnym i Zamówień Publicznych; 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 - pok. nr 301. 5.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na ww. rachunek bankowy Zamawiającego. 6.Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia winno: 1)być wystawione na Gminę Bytom reprezentowaną przez Prezydenta z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom 2)zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 3)mieć okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą 4)zawierać informację, jakiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy (tytuł postępowania, numer sprawy lub numer i data ogłoszenia o zamówieniu) 7.Zamawiający: 1)zwraca wadium zgodnie z treścią art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp, 2)żąda ponownego wniesienia wadium w przypadku określonym w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, 3)zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9.Wadium powinno zabezpieczać cały 30-dniowy termin związania ofertą, za początek którego uważa się termin składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.bytom.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach