Przetargi.pl
Budowa altany rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilamowicach

Urząd Gminy Wilamowice ogłasza przetarg

 • Adres: 43-330 Wilamowice, ul. Rynek 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (033) 845 74 12 , fax. (033) 845 74 11
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Wilamowice
  ul. Rynek 1 1
  43-330 Wilamowice, woj. śląskie
  tel. (033) 845 74 12, fax. (033) 845 74 11
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilamowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa altany rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilamowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa altany rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilamowicach Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1 Fundamenty 2 Konstrukcja drewniana 3 Pokrycie dachu 4 Grill 5 Komunikacja + posadzka altany 6 Inne - zagospodarowanie terenu 7 Elementy placu zabaw 8 Wyposażenie altany 9 Elementy małej architektury 10 Wykonanie wszelkich innych robót i czynności związanych z przygotowaniem i budową zaplecza budowy oraz innych robót związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia, 11 Wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej w tym dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, 12 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej: 2 egz., 13 Wykonanie innych robót, usług i czynności, niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert tj.: nie później niż do dnia 07.02.2014 r. do godz. 8:30 do wniesienia wadium w wysokości 3000,00 PLN.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.wilamowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach