Przetargi.pl
Konserwacja urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzatorów w kompleksach administrowanych przez Jednostkę Wojskową 4217 w Gliwicach. Z podziałem na 7 zadań - znak sprawy 124/WOG/2013

Jednostka Wojskowa 4217 ogłasza przetarg

 • Adres: 44-121 Gliwice, ul. Andersa 47
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 46 14 371 , fax. 0-32 46 14 230, 46 14 231
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 4217
  ul. Andersa 47 47
  44-121 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 0-32 46 14 371, fax. 0-32 46 14 230, 46 14 231
  REGON: 24076379800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.4wog.mil.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: JW 4217

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzatorów w kompleksach administrowanych przez Jednostkę Wojskową 4217 w Gliwicach. Z podziałem na 7 zadań - znak sprawy 124/WOG/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest konserwacja urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzatorów w kompleksach administrowanych przez Jednostkę Wojskową 4217 w Gliwicach. Z podziałem na 7 zadań: ZADANIE NR 1 Świadczenie usług konserwacji urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzatorów w kompleksach wojskowych w zasobach SOI Gliwice. ZADANIE NR 2 Świadczenie usług konserwacji urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzatorów w kompleksach wojskowych w zasobach SOI Bielsko - Biała. ZADANIE NR 3 Świadczenie usług konserwacji urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzatorów w kompleksach wojskowych w zasobach SOI Tarnowskie Góry. ZADANIE NR 4 Świadczenie usług konserwacji urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzatorów w kompleksach wojskowych w zasobach SOI Lubliniec. ZADANIE NR 5 Świadczenie usług konserwacji urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzatorów w kompleksach wojskowych w zasobach SOI Bytom. ZADANIE NR 6 Świadczenie usług konserwacji urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzatorów w kompleksach wojskowych w zasobach SOI Katowice. ZADANIE NR 7 Świadczenie usług konserwacji urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzatorów w kompleksach wojskowych w zasobach SOI Opole. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie poszczególnych zadań, zawiera Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8 stanowiący integralną część SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 507300001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.4wog.mil.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach