Przetargi.pl
Wycena nieruchomości położonych na terenie Tarnowskich Gór w latach 2014-2014

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry ogłasza przetarg

 • Adres: 42-600 Tarnowskie Góry, Rynek 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3933600, 3933855 , fax. 032 3933602
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
  Rynek 4 4
  42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 032 3933600, 3933855, fax. 032 3933602
  REGON: 00052721000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.tarnowskiegory.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wycena nieruchomości położonych na terenie Tarnowskich Gór w latach 2014-2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dwa odrębne zadania. Zadanie nr 1: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycen nieruchomości położonych na terenie Tarnowskich Gór zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy w latach 2014-2016, w tym: a) wycena prawa własności lokali mieszkalnych i użytkowych z określeniem ceny gruntu (75 operatów) b) wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem z określeniem wartości gruntu (8 operatów), c) wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych z wyodrębnieniem wartości gruntu, drogowych i niezabudowanych w celu oddania w trwały zarząd (10 operatów), d) wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych w celu zbycia lub nabycia (160 operatów), e) wycena nieruchomości gruntowych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku jej podziału oraz z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej (182 operaty). Zadanie nr 2: Przedmiotem zamówienia jest: a) ustalenie wartości nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry (350 operatów), b) wycena nieruchomości gruntowej dla celu ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (77 operatów), c) wycena nieruchomości które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Tarnowskie Góry zgodnie z art.98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. Z 2010r Nr 102 poz. 651 ze zm.) dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania (21 operatów), d) wycena nieruchomości w celu ustalenia wartości wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej (20 operatów), e) określenie wartości księgowej lub rynkowej obiektów budowlanych: 1) kanalizacja cena za 100 mb, 10 jednostek 2) nawierzchnia drogi cena za 100 mb 10 jednostek f) określenie wartości księgowej lub rynkowej nawierzchnia placu (6 operatów), g) wycena obiektów małej architektury (np. ogrodzenia, ławki, fontanny lub nasadzenia roślinne) (14 operatów ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713190007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.tarnowskiegory.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach