Przetargi.pl
B/05/2022 Roboty budowlane w budynkach Uniwersytetu Opolskiego

UNIWERSYTET OPOLSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 45-040 Opole, Plac Mikołaja Kopernika 11
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: UNIWERSYTET OPOLSKI
  Plac Mikołaja Kopernika 11
  45-040 Opole, woj. opolskie
  REGON: 000001382
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamowienia.uni.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  B/05/2022 Roboty budowlane w budynkach Uniwersytetu Opolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  część nr 1, pn.: Przebudowa części pomieszczeń CN – zmiana układu funkcjonalnego w formule zaprojektuj wybuduj z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej.część nr 2, pn.: Przebudowa pomieszczeń Dziekanatu WNS Ip. budynek główny, ul. Oleskiej 48 w formule zaprojektuj wybuduj z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz kosztorysowejczęść nr 3, pn.: Przebudowa węzłów sanitarnych z wydzieleniem węzłów sanitarnych dla osób niepełnosprawnych w budynku głównym Wydziału Ekonomii w formule zaprojektuj wybuduj z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz kosztorysowejczęść nr 4, pn.: Przebudowa Domu Studenta „Niechcic” z wykonaniem dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz robót w formule zaprojektuj - wybuduj
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 14.1. Każda oferta, musi być zabezpieczona wadium w wysokości: część nr 1 – 1 000,00 złotych część nr 2 – 4 000,00 złotych część nr 3 – 6 000,00 złotych część nr 4 – 27 000,00 złotychWadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:1. pieniądzu2. gwarancjach bankowych3. gwarancjach ubezpieczeniowych4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.Warunki będą uznane za spełnione jeżeli:Wykonawca łącznie dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia:***KIEROWNIKA BUDOWY nadzorującego wykonywane u Zamawiającego prace, tj.: osobę, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymiw specjalności konstrukcyjno-budowlanej* oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego** ,orazKIEROWNIKA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH nadzorującego wykonywane u Zamawiającego prace, tj.: osobę, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymiw specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznychi elektroenergetycznych* oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego**,orazPROJEKTANTA, tj. osobę, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej* oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego**,orazPROJEKTANTA, tj. osobę, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej* oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego**,orazPROJEKTANTA, tj. osobę, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych* oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego**,orazPROJEKTANTA, tj. osobę, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych* oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego**.*Określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r., poz. 2351 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne odpowiadające uprawnienia wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa.**Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2019 r., poz. 1117).***Wykonawca samodzielnie określa liczbę osób które skieruje do realizacji zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-12

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach