Przetargi.pl
B/01/2022 Wykonanie remontów w obiektach i na terenie Uniwersytetu Opolskiego

UNIWERSYTET OPOLSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 45-040 Opole, Plac Mikołaja Kopernika 11
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: UNIWERSYTET OPOLSKI
  Plac Mikołaja Kopernika 11
  45-040 Opole, woj. opolskie
  REGON: 000001382
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  B/01/2022 Wykonanie remontów w obiektach i na terenie Uniwersytetu Opolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ NR 1, pn.: Remont poszycia dachowego nad biblioteką i salą senatu w obiekcie Collegium Salutis Humanae przy ul. Katowickiej 68.1. Opis przedmiotu zamówienia ujęto w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1-1 do SWZ oraz dodatkowo w załączniku nr 1A do SWZ.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu sześćdziesięciu [60] miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane i dostarczone i zamontowane urządzenia oraz osprzęt stanowiące przedmiot zamówienia.3.Okres gwarancji wskazany w pkt. 2 jest okresem minimalnym. Wykonawca w ofercie może uwzględnić dłuższy okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, jednak nie dłuższy niż trzysta [300] miesięcy; pkt. 19.2.3 SWZ stosuje się.CZĘŚĆ NR 2, pn.: Malowanie korytarzy I i IIp seg. D w obiekcie przy ul. Oleskiej 48.1. Opis przedmiotu zamówienia ujęto w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1-2 do SWZ oraz dodatkowo w załączniku nr 1A do SWZ.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu sześćdziesięciu [60] miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane i dostarczone i zamontowane urządzenia oraz osprzęt stanowiące przedmiot zamówienia.CZĘŚĆ NR 3, pn.: Remont kanalizacji deszczowej przy ul Katowickiej 68.1. Opis przedmiotu zamówienia ujęto w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1-3 do SWZ oraz dodatkowo w załączniku nr 1A do SWZ.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu sześćdziesięciu [60] miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane i dostarczone i zamontowane urządzenia oraz osprzęt stanowiące przedmiot zamówienia.CZĘŚĆ NR 4, pn.: Remont pomieszczeń Rektoratu w Collegium Maius - Pl. Kopernika 11.1. Opis przedmiotu zamówienia ujęto w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1-4 do SWZ oraz dodatkowo w załączniku nr 1A do SWZ.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu sześćdziesięciu [60] miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane i dostarczone i zamontowane urządzenia oraz osprzęt stanowiące przedmiot zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach