Przetargi.pl
Adaptacja warsztatów szkolnych w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach na pracownie zawodowe - etap I

Powiat Bieruńsko-Lędziński ogłasza przetarg

 • Adres: 43-155 Bieruń, ul. św. Kingi 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 226 91 00 , fax. 32 226 90 00
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Bieruńsko-Lędziński
  ul. św. Kingi 1 1
  43-155 Bieruń, woj. śląskie
  tel. 32 226 91 00, fax. 32 226 90 00
  REGON: 27625519200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatbl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja warsztatów szkolnych w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach na pracownie zawodowe - etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu art. 2 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych, polegających na wykonaniu przebudowy warsztatów szkolnych i ich adaptacji na pracownie zawodowe, w szczególności:a)roboty rozbiórkowe w zakresie ścian, ścianek, posadzek, okładzin ceramicznych,b)wykonanie ścianek działowych, zamurowań, c)przebudowa zasilania kablowego od rozdzielni głównej, do rozdzielczej tablicy elektrycznej, d)wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem opraw oświetleniowych, e)wykonanie instalacji niskoprądowej (telefon + LAN), instalacji alarmowej oraz domofonowej do drzwi zewnętrznych, f) przebudowa otworów drzwiowych i okiennych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej, ślusarki drzwiowej w tym p.poż, g) przebudowa instalacji wod-kan w zakresie podłączenia umywalki, h) przełożenie grzejników c.o. i) wykonanie zadaszenia wejścia, wykonanie balustrad i okładzin schodów zewnętrznych, j) roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe zakresie podłóg, ścian, sufitów, k) dostawa i montaż rolet wewnętrznych. Ponadto szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres (ilościowo - rzeczowy) zawierają następujące dokumenty: - dokumentacja projektowa na którą składają się następujące opracowania: - Projekt budowlany przebudowy warsztatów szkolnych; - Projekt budowlany instalacja elektryczna; - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; - przedmiar robót (w formacie PDF i ATH) zawierający m.in. rodzaj robót przewidzianych podczas realizacji niniejszego zamówienia oraz ich dokładną ilość - na który składają się następujące opracowania: - przedmiar robót budowlanych; - przedmiar robót elektrycznych. Dokumentacja obejmuje również dostawy stołów roboczych i mebli (np. krzeseł) oraz wyposażenia ruchomego warsztatów nie będące przedmiotem niniejszego postępowania, lecz przewidzianych do realizacji w późniejszym terminie: przy wycenie należy brać pod uwagę zakres mniejszy - wskazany w przedmiarze robót.Wszelkie przedstawione przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej - służącej do opisu przedmiotu zamówienia - przykłady materiałów i wyposażenia posiadają charakter informacyjny i poglądowy w celu wskazania wykonawcy wymaganych minimalnych parametrów technicznych i jakościowych oraz technologii, które wykonawca może zastosować lub równoważne. Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz przedmiarze robót lecz muszą spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych niż wskazane przez projektanta. Przedmiotowe zamówienie należy zrealizować (wykonać) zgodnie z należytą starannością, z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. Na wykonane roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem wykonawca udzieli Zamawiającemu 36-miesięcznego okresu gwarancji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, który Zamawiający określił następująco: do dnia 17.07.2013 r. do godz. 8:30. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, gdyż stanowi zabezpieczenie złożonej przez wykonawcę oferty. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Nazwa i adres Zamawiającego, na który powinno zostać wniesione wadium: Nazwa zamawiającego: Powiat Bieruńsko - Lędziński. Adres zamawiającego: 43-155 Bieruń, ul. św. Kingi 1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, Nr konta: 10 1050 1399 1000 0023 1459 3340 ING Bank Śląski z dopiskiem: Adaptacja warsztatów szkolnych w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach na pracownie zawodowe - etap I. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie pieniądza do oferty należy załączyć dowód przelewu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku składania kopii dowodu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężnej (tj. w formie określonej w pkt. od 2 do 5), wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert i złożyć go w kasie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Bieruniu, ul. św. Kingi 1, pokój nr 102 (parter). Do oferty należy załączyć kopię przedmiotowego dokumentu wadialnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Uwaga!: Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, uważa się wadium znajdujące się w dniu 17.07.2013 r. do godz. 8:30 na rachunku Zamawiającego. Wykonawca winien jest z odpowiednim wyprzedzeniem dokonać przelewu na wskazany przez Zamawiającego rachunek tak, aby bank mógł wydać Zamawiającemu potwierdzenie wpływu wadium do dnia 17.07.2013 r. do godz. 8:30. W przypadku uchybienia temu terminowi Zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiatbl.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach