Przetargi.pl
Usługa przeprowadzenia zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Miasta Świętochłowice w roku szkolnym 2012/2013

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice ogłasza przetarg

 • Adres: 41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 54
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3491 800 , fax. 32 349 18 12
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice
  ul. Katowicka 54 54
  41-600 Świętochłowice, woj. śląskie
  tel. 32 3491 800, fax. 32 349 18 12
  REGON: 00051589100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietochlowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przeprowadzenia zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Miasta Świętochłowice w roku szkolnym 2012/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Usługi z zakresu indywidualnego doradztwa zawodowego zostaną zrealizowane dla 40 uczniów kształcących się w trzech ( 3 ) szkołach ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym z terenu Miasta Świętochłowice: 1) Technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych z siedzibą przy ul. Sikorskiego 9, 2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych z siedzibą przy ul. Sikorskiego 9, 3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Specjalnych z siedzibą przy ul. Szkolnej 13. 2.Zajęcia z doradztwa zawodowego powinny zostać przeprowadzone w godzinach niepokrywających się z godzinami zajęć lekcyjnych uczniów w dniach od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) według harmonogramu zaakceptowanego przez Zamawiającego. 3.Do przeprowadzenia zajęć Zamawiający zapewni Wykonawcy bezpłatne sale wykładowe znajdujące się w szkołach wymienionych w punkcie 1. 4.Doradztwo indywidualne będzie prowadzone w oparciu o Podręcznik dla konsultantów zawodowych Mam zawód - mam pracę w regionie przygotowanym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach i wydanym przez ATKiN Sp. z o.o. (wyłoniony wykonawca otrzyma wersję papierową). 5.Konsultanci zawodowi zobowiązani są do przeprowadzenia na ostatnich zajęciach z uczniem badań ankietowych oraz opracowania Indywidualnego Programu Rozwoju Zawodowego. 6.Należy stosować właściwe oznakowanie i informować o współfinansowaniu projektu na wszystkich dokumentach projektowych, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wytyczne dostępne na stronie www.efs.slaskie.pl). 7.Wykonawca pokrywa koszty związane ze świadczeniem usługi (m in. dojazd konsultantów, pomoce dydaktyczne, ksera i wydruki materiałów, itp.). 8.Konsultanci zobowiązani są do prowadzenia dzienników zajęć oraz list obecności. 9.W przypadku wystąpienia problemów w realizacji zadania Wykonawca niezwłocznie informuje i składa wyjaśnienia Zamawiającemu. 10.Zamawiający zapewnia bezpłatny dostęp do sal wykładowych znajdujących się w poszczególnych szkołach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swietochlowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach