Przetargi.pl
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRZEDSZKOLE W DOMU NAUCZYCIELA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STARYM PILCZYNIE

Urząd Gminy Łaskarzew ogłasza przetarg

 • Adres: 08-450 Łaskarzew, Duży Rynek 32
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 6845024 , fax. 025 6845024
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Łaskarzew
  Duży Rynek 32 32
  08-450 Łaskarzew, woj. mazowieckie
  tel. 025 6845024, fax. 025 6845024
  REGON: 71001117800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.laskarzew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRZEDSZKOLE W DOMU NAUCZYCIELA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STARYM PILCZYNIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń w Domu Nauczyciela przy Zespole Szkół wraz z wyposażeniem w pomoce naukowe, środki audiowizualne, nowe meble , oraz wyposażeniem placu zabaw i doposażeniem kuchni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części VII opracowania. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, oraz w przedmiarach robót pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W sytuacji gdy wykonawca zamierza zastosować inne materiały i urządzenia niż podane w dokumentacji projektowej winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały i urządzenia zawarte w dokumentacji oraz podać ich równoważniki ( nazwy materiałów i urządzeń zaproponowanych w ofercie)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5000 zł (Słownie: Pięć tysięcy zł)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy pzp, niniejszej specyfikacji i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj. ; a) wykonawca w ciągu ostatnich 5 lat (licząc do dnia otwarcia oferty), zrealizował co najmniej jedno zamówienie o zakresie co najmniej jak w przetargu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to z tego okresu . Za zamówienie o podobnym charakterze i stopniu trudności Zamawiający uzna budowę , remont itp. obiektów o podobnym charakterze jak przedmiot przetargu. Należyte wykonanie zamówień musi być potwierdzone referencjami inwestorów, protokółami końcowego odbioru itp. b) wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim sprzętem budowlanym (własny, dzierżawiony, wynajęty) niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia; c) wykonawca musi mieć do dyspozycji minimum jedną osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy w specjalności sanitarnej i budowlanej należącą do Izby Inżynierów Budownictwa; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.; a) posiadają środki obrotowe lub zdolność kredytową pozwalającą na realizację zamówienia w wysokości 100% wartości ofertowej zamówienia. 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły (spełnia) - (nie spełnia). Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy dla potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków, zgodnie z Rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008r (Dz.U. z 2008r. Nr 188, poz.1155) złożą następujące dokumenty i wypełnione formularze: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim zakresem rzeczowym robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do oferty; 4. wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu (narzędzi i urządzeń), jakimi dysponuje wykonawca lub będzie dysponował- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do oferty; 5. wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca lub będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;- zgodnie z załącznikiem Nr 4 ; 6. informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - zgodnie z załącznikiem Nr 2 wraz z dowodami: ; Przy ocenie spełnienia warunków udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane. Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje wykluczenie oferty konsorcjum. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów, o których mowa w : 1) pkt. X 1, 2 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.laskarzew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach