Przetargi.pl
Adaptacja i modernizacja pomieszczeń przeznaczonych pod potrzeby oddziału dziecięcego

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku ogłasza przetarg

 • Adres: 27-300 Lipsko, ul. Śniadeckiego 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 3783500 , fax. 048 3783663
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
  ul. Śniadeckiego 2 2
  27-300 Lipsko, woj. mazowieckie
  tel. 048 3783500, fax. 048 3783663
  REGON: 67099777300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja i modernizacja pomieszczeń przeznaczonych pod potrzeby oddziału dziecięcego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych polegających na adaptacji i modernizacji pomieszczeń I piętra pawilonu A szpitala w Lipsku dla potrzeb Oddziału Dziecięcego i zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną. Zakres prac określony przedmiarami robót polega na wykonaniu w branży: - budowlanej: wymiana wykładzin podłogowych, okładzin ściennych, stolarki drzwiowej, prace malarskie, - elektrycznej, telefonicznej: wymiana instalacji i osprzętu, - instalacji C.O: wymiana grzejników i rurociągów, - instalacji sanitarnej: wymiana instalacji i armatury wodno - kanalizacyjnej. 2. Na przedmiot zamówienia składa się: ZAKRES ROBÓT : Wszystkie roboty należy wykonać na podstawie wielobranżowego projektu wykonawczego składającego się z następujących opracowań projektowych: 1. ARCHITEKTURA - projekt budowlano - wykonawczy 2. INSTALACJA - projekt budowlano - wykonawczy - centralnego ogrzewania - kanalizacyjna - wody zimnej i ciepłej 3. ELEKTRYCZNA 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót - załącznik nr 5 do SIWZ. Wartość szacunkowa roboty poniżej kwoty 5 150 000 EURO
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Kwota wadium wynosi: 6 263,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 4.1. pieniądzu, 4.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 4.3. gwarancjach bankowych, 4.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 4.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 5. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt. od 4.2 - 4.5.) - oryginał dokumentu poświadczającego wniesienie wadium dołącza do oferty. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto: Bank Spółdzielczy w Lipsku 16 9135 0008 0000 2479 2000 0020 z dopiskiem (wadium na remont oddziału dziecięcego) w terminie do dnia 05.10.2009 r. - a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty. 7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. Wadium powinno obejmować cały okres związania z ofertą. 9. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto zamawiającego. 10. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 11. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W powyższym zakresie zamawiający wymaga aby wykonawca: - prowadził zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem, 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W powyższym zakresie zamawiający wymaga aby wykonawca: - wykazał się odpowiednim doświadczeniem, tj.: wykazał się należytym wykonaniem co najmniej dwóch robót budowlanych w obiektach służby zdrowia w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających przedmiotowej robocie o wartości nie mniejszej niż 500 000, 00 zł brutto każda z nich z nich z podaniem daty i miejsca wykonania (powyższy warunek powinien być spełniony łącznie przez podmioty składające ofertę wspólną), - wykazał osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (tj.: że posiadają uprawnienia w zakresie robót ogólnobudowlanych, robót instalacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, robót instalacyjnych elektrycznych), doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Wykonawca winien dysponować osobą do kierowania pracami, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, należącą do odpowiedniej izby zawodowej. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W powyższym zakresie zamawiający wymaga aby wykonawca: - przedstawił polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 800 000,00 zł, - posiadał środki własne lub zdolność kredytową na sfinansowanie zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 800 000,00 zł, - zaakceptował 30 dniowy termin płatności, 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych. 5. Złożą ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie załączonych pod ofertę dokumentów i oświadczeń. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuję formułę spełnia/ nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w / w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24. Ofertę wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych , zamawiający żąda : 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie, wspólnicy spółki cywilnej składają zaświadczenie o nie zaleganiu w podatku dochodowym od osób fizycznych i odrębne zaświadczenie dotyczące o nie zaleganiu przez spółkę w podatku od towarów i usług. 2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda: 1. Wykazu wykonywanych co najmniej dwóch robót budowlanych w obiektach służby zdrowia w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających przedmiotowej robocie o wartości nie mniejszej niż 500 000, 00 zł brutto każda z nich z podaniem daty i miejsca wykonania, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (np. referencje, opinie) - wzór załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Wykazu osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia z załączeniem dokumentów stwierdzających, że osoby te posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia wraz z zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby zawodowej - wzór załącznik 4 do SIWZ do SIWZ. lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa powyżej, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 3. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda: 1. polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą niż 800 000,00 zł, 2. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 800 000,00 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Ponadto do oferty należy dołączyć: - druk oferty - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, - parafowany wzór umowy - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy (w przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, oświadczenie składa każdy wykonawca) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, - oświadczenie o formie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - wypełniony kosztorys ofertowy - zgodnie załącznikiem 5 do SIWZ (ślepy kosztorys) 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI. ust. 1: 1) pkt. 1. - składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach