Przetargi.pl
Zakup pralnicowirówki szt. 2, suszarki bębnowej, prasowalnicy oraz stołu elektrycznego do prasowania wraz z dostawą i uruchomieniem.

Starostwo Powiatowe w Grójcu ogłasza przetarg

 • Adres: 05-600 Grójec, ul. Piłsudskiego 59
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6651100 , fax. 048 6704414
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Grójcu
  ul. Piłsudskiego 59 59
  05-600 Grójec, woj. mazowieckie
  tel. 048 6651100, fax. 048 6704414
  REGON: 67022282000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grojec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup pralnicowirówki szt. 2, suszarki bębnowej, prasowalnicy oraz stołu elektrycznego do prasowania wraz z dostawą i uruchomieniem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup pralnicowirówki szt. 2, suszarki bębnowej, prasowalnicy oraz stołu elektrycznego do prasowania wraz z dostawą i uruchomieniem. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 429900002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 1 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 i art. 22 ustawy spełniający następujące warunki: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Wykonawca powinien mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel 6. Wymagane jest wykazanie wykonania minimum jednej dostawy o podobnym rodzaju, o wartości co najmniej 100 000,00 zł poparte referencjami potwierdzającymi wykonanie tych usług należycie. 7. Pozostałe warunki określone w SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (sporządzone według wzoru druku stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ); 2.) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 3.) Wykaz potwierdzający posiadanie doświadczenia zawodowego (sporządzony według wzoru druku stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ); 4.) Referencje potwierdzające należyte wykonanie dostawy wykazanej w załączniku nr 2; 5.) Wykaz podwykonawców (sporządzone według wzoru druku stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ); 6.) Uzupełniony kosztorys ofertowy (załącznik nr 4 do SIWZ); 7.) Podpisany wzór umowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bipgrojec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach