Przetargi.pl
Roboty budowlane w zakresie remontu dróg i placów na terenie Cmentarza Komunalnego Północnego

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 01-797 Warszawa, ul. Powązkowska 43/45
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6339154 , fax. 022 6334491
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
  ul. Powązkowska 43/45 43/45
  01-797 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6339154, fax. 022 6334491
  REGON: 01195772600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cmentarzekomunalne.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w zakresie remontu dróg i placów na terenie Cmentarza Komunalnego Północnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy wykonania robót w zakresie remontu dróg o nawierzchni betonowej na terenie Cmentarza Komunalnego Północnego w Warszawie przy ul. Wóycickiego 14. Przedmiotem zamówienia są roboty w zakresie wymiany nawierzchni dróg o nawierzchni betonowej według kodu CPV 45 23 32 20 - 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Kosztorys ofertowy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do SIWZ. Na wykonane prace należy udzielić rękojmi na okres nie krótszy niż 1 rok. Okres gwarancji na w/w prace nie może być krótszy niż 4 lata. Wielkość zamówienia: 708328,11zł
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 35 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 20.000,00 PLN należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w formach określonych w SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokonanie oceny spełnienia warunków odbędzie się na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, tj.: a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cmentarzekomunalne.com.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach