Przetargi.pl
Nadzór inwestorski nad wykonaniem projektu i budową nowego wydziału do produkcji preparatów do iniekcji i liofilizatów jałowych.

Instytut Energii Atomowej POLATOM ogłasza przetarg

 • Adres: 05-400 Otwock-Świerk,
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7180710 , fax. 022 7180350
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Energii Atomowej POLATOM
  05-400 Otwock-Świerk, woj. mazowieckie
  tel. 022 7180710, fax. 022 7180350
  REGON: 00102403700053
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polatom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: JBR

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadzór inwestorski nad wykonaniem projektu i budową nowego wydziału do produkcji preparatów do iniekcji i liofilizatów jałowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu i robotami budowlanymi nowo powstającego wydziału. Nadzór inwestorski będzie prowadzony w branżach: - weryfikator projektu - architektura i konstrukcja - zasilanie elektryczne obiektu - zasilanie awaryjne - instalacje elektryczne wewnętrzne - instalacje teletechniczne - instalacja kontroli dostępu - okablowanie strukturalne /PC/ - oświetlenie awaryjne - monitoring video - sygnalizacja pożaru - instalacje wodno-kanalizacyjne - wentylacja - klimatyzacja - instalacja grzewcza - instalacje lub komory chłodnicze
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712480008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 15 000,00 PLN słownie: piętnaście tysięcy złotych. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 3.1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Raiffeisen Bank Polska 09 1750 0009 0000 0000 0347 9226 z adnotacją -wadium na nadzór inwestorski-. 3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3.3) w gwarancjach bankowych, 3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 6. W przypadku niezabezpieczena oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; a) pozostają w obrocie prawnym zgodnie z przepisami b) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat, lub że uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie zalegają z uiszczaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu, 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. a) dysponują lub będą dysponować osobami z wymaganymi uprawnieniami do nadzoru nad projektowaniem i kierowania robotami budowlanymi (wykonywania nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi będącym przedmiotem zamówienia) w branżach: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, elektrycznej bez ograniczeń, sanitarnej bez ograniczeń, wentylacyjnej bez ograniczeń - w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z póżn. zmian.) zwanej dalej -Prawo budowlane- lub posiadających uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym zakresowi ww. specjalności uzyskanych przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo budowlane, wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa (Art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów - Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami). Wykonawcy muszą wykazać się, iż dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą w każdej z wyżej wymienionych branż zdolną do wykonania zamówienia posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji przedmiotu inwestycji. Każda z wyżej wymienionych osób musi posiadać co najmniej 2-letni staż w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie kierowania robót budowlanych (wykonywanie nadzoru inwestorskiego) i przynajmniej 4-letnie doświadczenie w wykonawstwie lub nadzorowaniu robót, oraz wykazać się doświadczeniem polegającym na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na co najmniej dwóch zrealizowanych (zakończonych) budowach w ramach których występowały wyodrębnione strefy sanitarne, bezpieczeństwa lub podobne oddzielone śluzami oraz na których występowały nieprzenikające się ciągi komunikacyjne z różnych stref, w tym minimum jeden zakład produkcyjny wyposażony w linię produkcyjną o wartości co najmniej 30 mln PLN netto. b) koordynatora zespołu inspektorów nadzoru który koordynował pracami przynajmniej na 3 obiektach, na których w wypadku awarii lub błędów technologii mogło wystąpić zagrożenie zdrowia ludzi, oraz pełnił funkcję koordynatora robót, inżyniera kontraktu (lub podobną) na co najmniej 2 kontraktach realizowanych w systemie -projektuj i buduj- (w tym jeden o wartości minimum 20 mln PLN netto). c) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonawca wykaże się należytym wykonaniem usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej na jednej budowie, przy budowie co najmniej 1 obiektu przemysłowego typu farmaceutycznego. 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Posiadają aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 500 000,00 PLN 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek mogą spełniać łącznie. 2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4. 2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 3.1 jest niezgodną z ustawą 3.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 3.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 3.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 3.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny 3.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych 3.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: Załącznik Nr1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę Załącznik Nr.2) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę Załącznik Nr.3) Wzór umowy Załącznik Nr.4) Wykaz wykonanych usług nadzoru Załącznik Nr.5) Wykaz osób Załącznik Nr.6) Oświadczenie B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty: B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. B.4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B.5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B.6) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych. C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: C.1 Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to za ten okres: Pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej na jednej budowie, przy budowie co najmniej 1 obiektu przemysłowego typu farmaceutycznego. Wykonawca/y zobowiązani są przedstawić pisemny wykaz (wg Załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że realizacje te zostały wykonane należycie. C.2 Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć przy wykonywaniu zamówienia w branżach: - weryfikator projektu - architektura i konstrukcja - zasilanie elektryczne obiektu - zasilanie awaryjne - instalacje elektryczne wewnętrzne - instalacje teletechniczne - instalacja kontroli dostępu - okablowanie strukturalne /PC/ - oświetlenie awaryjne - monitoring video - sygnalizacja pożaru - instalacje wodno-kanalizacyjne - wentylacja - klimatyzacja - instalacja grzewcza - instalacje lub komory chłodnicze z wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Wykonawcy przewidziani do świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego muszą wykazać, iż dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą w każdej z branż, zdolną do wykonania zamówienia z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi pozwalającymi na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji przedmiotu zamówienia i będącymi członkami właściwej izby samorządu zawodowego. Do wykazu należy dołączyć kopie uprawnień budowlanych osób, wymienionych w Załączniku Nr 5 - potwierdzających, że posiadają one wymagane aktualne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi (pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego) w w/w branżach wraz z kopią zaświadczeń potwierdzających ich aktualny wpis do właściwej izby Samorządu Zawodowego. D. Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: E.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt.B. dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie w przypadku spółki cywilnej: a) pełnomocnictwo wystawione przez wszystkich wspólników - w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników lub notariusza - wskazujące na osobę uprawnioną do występowania w imieniu spółki cywilnej i do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, lub b) umowę spółki i, o ile nie jest to uregulowane w umowie spółki, uchwałę wspólników spółki w sprawie reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, potwierdzoną za zgodność przez osoby upoważnione do jej reprezentowania; w przypadku konsorcjum: a) Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem załączonym do oferty, podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców (pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wszystkich uczestników konsorcjum lub notariusza), wskazujące na podmiot uprawniony do występowania w imieniu całego konsorcjum lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem ustanowionym przez Wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania przedstawienia umowy konsorcjum przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, regulującej współpracę wykonawców zawierającej co najmniej: oznaczenie stron, oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa będzie zawarta (celem tym nie może być samo złożenie oferty lecz zrealizowanie zamówienia), oznaczony czas trwania umowy (co najmniej czas realizacji zamówienia określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania umowy konsorcjum oraz dokonywania w niej zmian bez zgody zamawiającego, do czasu wygaśnięcia wszelkich zobowiązań związanych z umową o zamówienie publiczne, oświadczenie o ponoszeniu solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy. Wymienione dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej -za zgodność z oryginałem- przez osobę/osoby uprawnione do składania ofert. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.polatom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach