Przetargi.pl
05/2013/UN - Świadczenie usługi całodobowej ochrony i dozoru osób i mienia w budynku Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskie Centrum Kultury przy ulicy Sobieskiego 255 w Wejherowie.

Wejherowskie Centrum Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 Wejherowo, ul. 1000-lecia PP 15
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6722775 , fax. 58 6721559
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wejherowskie Centrum Kultury
  ul. 1000-lecia PP 15 15
  84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
  tel. 58 6722775, fax. 58 6721559
  REGON: 00028121700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wck.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  05/2013/UN - Świadczenie usługi całodobowej ochrony i dozoru osób i mienia w budynku Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskie Centrum Kultury przy ulicy Sobieskiego 255 w Wejherowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi całodobowej ochrony i dozoru osób i mienia w budynku Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskie Centrum Kultury przy ulicy Sobieskiego 255 w Wejherowie wraz z przyległym do obiektu terenem oraz budynkiem trafostacji. Szacowana ilość godzin świadczenia usługi w terminie realizacji zamówienia wynosi: 8860 godzin. 2. W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest spełnić podstawowe wymagania stawiane przez Zamawiającego, a w szczególności:posiadanie przez pracowników ochrony środków łączności, w tym stały kontakt z samochodem patrolowym lub grupą interwencyjną Wykonawcy oraz zapewnienie stałej możliwości wezwania Policji; powierzenie realizacji zamówienia pracownikom ochrony o odpowiedniej sprawności fizycznej, intelektualnej i zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej; możliwość zastąpienia pracownika ochrony innym pracownikiem Wykonawcy na żądanie Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach. Wykonawca obowiązany będzie dokonać zmiany pracownika, na innego spełniającego na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ; interwencja grupy patrolowej (patrolu interwencyjnego) Wykonawcy 24 godz./dobę, na każde wezwanie pracownika ochrony lub Zamawiającego, w czasie nie dłuższym niż 10 minut od wezwania; jednolite umundurowanie i posiadanie identyfikatorów przez pracowników ochrony realizujących zadanie ochrony mienia; posiadanie stacji monitoringowej, zainstalowania bezprzewodowego systemu dozoru obchodów patrolujących. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 4. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, lecz nieprzekraczającej kwoty 200 000 euro dla dostaw i usług.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 1.300,00 złotych, słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100; 2. Termin wniesienia wadium. 2.1 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. b) wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w siedzibie Wejherowskiego Centrum Kultury, do 29.03.2013 r. pod adresem: Os. 1000-lecia PP 15, 84-200 Wejherowo, po 29.03.2013 r. pod adresem: ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo , w Sekretariacie, przed upływem terminu składania ofert. 2.2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym: a) wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego - Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie nr 73 8350 0004 0000 6663 2000 0010, b) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w siedzibie Wejherowskiego Centrum Kultury, do 29.03.2013 r. pod adresem: Os. 1000-lecia PP 15, 84-200 Wejherowo, po 29.03.2013 r. pod adresem: ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, w Sekretariacie przed upływem terminu składania ofert. 3. Formy wniesienia wadium. 3.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3.2 Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zostały określone w rozdz. XII SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.wck.org.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach