Przetargi.pl
Nazwa zadania: Dostawa używanego pojazdu specjalnego ssąco-płuczącego do płukania i czyszczenia kanalizacji. Numer sprawy: ZGKiM/D/2/03/2013.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 82-200 Malbork, ul. gen. De Gaullea 70
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 6479038 w. 119 , fax. 055 6479038 w. 101
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku spółka z o.o.
  ul. gen. De Gaullea 70 70
  82-200 Malbork, woj. pomorskie
  tel. 055 6479038 w. 119, fax. 055 6479038 w. 101
  REGON: 22053161000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgkim.malbork.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nazwa zadania: Dostawa używanego pojazdu specjalnego ssąco-płuczącego do płukania i czyszczenia kanalizacji. Numer sprawy: ZGKiM/D/2/03/2013.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie używanego pojazdu specjalnego ssąco-płuczącego do płukania i czyszczenia kanalizacji na zasadach określonych w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341360009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zgkim.malbork.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach