Przetargi.pl
USŁUGI EDUKACYJNE OBEJMUJĄCE PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH W RAMACH PROJEKTU - ABC NAUKI - WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNO-ROZWOJOWYCH U DZIECI Z KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY SUBKOWY

Gmina Subkowy ogłasza przetarg

 • Adres: 83-120 Subkowy, ul. Wybickiego 19a
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5368530 , fax. 058 5368530
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Subkowy
  ul. Wybickiego 19a 19a
  83-120 Subkowy, woj. pomorskie
  tel. 058 5368530, fax. 058 5368530
  REGON: 19167535600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI EDUKACYJNE OBEJMUJĄCE PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH W RAMACH PROJEKTU - ABC NAUKI - WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNO-ROZWOJOWYCH U DZIECI Z KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY SUBKOWY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1 Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w projekcie pn.: ABC nauki - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych u dzieci z klas I-III szkół podstawowych Gminy Subkowy realizowanym według umowy na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Przedmiot zamówienia, o którym mowa powyżej, będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt obejmuje zajęcia pozalekcyjne skierowane do dzieci z trudnościami w uczeniu się oraz do dzieci uzdolnionych realizowane w: Szkole Podstawowej w Subkowach, Szkole Filialnej w Brzuścach i Zespole Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy. Przewidziano 10 rodzajów zajęć dla 22 grup. Zamówienie zostało podzielone na 22 części: Część 1: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji dla grupy S1 w Szkole Podstawowej w Subkowach; Część 2: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji dla grupy S2 w Szkole Podstawowej w Subkowach; Część 3: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji dla grupy B1 w Szkole Filialnej w Brzuścach; Część 4: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji dla grupy MS1 w Zespole Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy; Część 5: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji dla grupy MS2 w Zespole Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy; Część 6: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla grupy MS1 w Zespole Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy; Część 7: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych dla grupy MS2 w Zespole Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy; Część 8: Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy dla grupy S3 w Szkole Podstawowej w Subkowach; Część 9: Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy dla grupy S4 w Szkole Podstawowej w Subkowach; Część 10: Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy dla grupy B2 w Szkole Filialnej w Brzuścach; Część 11: Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy dla grupy S5 w Szkole Podstawowej w Subkowach; Część 12: Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy dla grupy S6 w Szkole Podstawowej w Subkowach; Część 13: Zajęcia z elementami terapii integracji sensorycznej dla dzieci niepełnosprawnych dla grupy S7 w Szkole Podstawowej w Subkowach; Część 14: Zajęcia z elementami terapii integracji sensorycznej dla dzieci niepełnosprawnych dla grupy B3 w Szkole Filialnej w Brzuścach; Część 15: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie dla grupy S8 w Szkole Podstawowej w Subkowach; Część 16: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie dla grupy MS5 w Zespole Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy; Część 17: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie dla grupy MS6 w Zespole Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy; Część 18: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów: Obserwacje przyrodnicze dla grupy B4 w Szkole Filialnej w Brzuścach; Część 19: Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów w dziedzinie muzyki dla grupy S9 w Szkole Podstawowej w Subkowach ; Część 20: Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów w dziedzinie muzyki dla grupy S10 w Szkole Podstawowej w Subkowach; Część 21: Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów w dziedzinie muzyki dla grupy B5 w Szkole Filialnej w Brzuścach; Część 22: Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla grupy MS7 w Zespole Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy. Do zadań nauczyciela prowadzącego zajęcia będzie należało: 1. prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania i prowadzenia zajęć zgodnie z wymogami projektu; 2. informowanie rodziców o postępach czynionych przez dzieci, udzielanie im porad wskazówek, co do pracy z dzieckiem w domu, monitowanie o ewentualnych problemach i zagrożeniach; 3. współpraca z dyrektorem, nauczycielem, wychowawcą oraz Koordynatorem beneficjenta; 4. prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych w grupach zgodnie z planem i harmonogramem zajęć określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz opisem zadania i produktów określonych we wniosku o dofinansowanie; 5. dokumentowanie zajęć w dzienniku zajęć; 6. prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji projektu oraz comiesięczne przekazywanie koordynatorowi w formie papierowej sprawozdań z przeprowadzonych zajęć; 7. przestrzeganie prawidłowej promocji projektu poprzez posługiwanie się logotypami UE oraz POKL itp. w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z wymaganymi w tym zakresie wytycznymi, w tym informowanie o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 8. zachowanie przy realizacji przedmiotu umowy należytej staranności i dbałości o interesy Zamawiającego; 9. ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie; 10. przestrzeganie regulaminu obowiązującego w szkole, w której będą prowadzone zajęcia; 11. decydowanie o doborze metod i środków dydaktycznych w prowadzeniu zajęć ze szczególnym stosowaniem aktywizujących metod nauczania z naciskiem na umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 801000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.subkowy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach