Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i posegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Miasta Jastarnia oraz organizacja i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Jastarnia

Urząd Miasta Jastarni ogłasza przetarg

 • Adres: 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 675 19 99; 675 19 30 , fax. 58 6752176
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Jastarni
  ul. Portowa 24 24
  84-140 Jastarnia, woj. pomorskie
  tel. 58 675 19 99; 675 19 30, fax. 58 6752176
  REGON: 00052523400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jastarnia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i posegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Miasta Jastarnia oraz organizacja i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Jastarnia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi Odbierania i zagospodarowania zmieszanych i posegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Miasta Jastarnia oraz organizacja i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Jastarnia. Usługę odbierania i zagospodarowania odpadów należy prowadzić w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r., o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2012r. poz.391 z późn. zm.). Obowiązkiem odbierania odpadów komunalnych objęte są nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie odbierania i zagospodarowania zmieszanych i posegregowanych odpadów komunalnych stanowi załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie organizacji i prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) stanowi załącznik nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905132008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 35 000,00,zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jastarnia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach