Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013

Miasto Lubartów ogłasza przetarg

 • Adres: 21-100 Lubartów, ul. Jana Pawła II 12
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8552273 , fax. 081 8552016
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Lubartów
  ul. Jana Pawła II 12 12
  21-100 Lubartów, woj. lubelskie
  tel. 081 8552273, fax. 081 8552016
  REGON: 43101938800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubartow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych Miasta Lubartów w sezonach 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013 w niżej wymienionym zakresie: 1. Zimowe utrzymanie ulic w jednym sezonie zimowym, których wykaz wraz z ich długością zawiera załącznik Nr 6a do siwz, obejmuje: a) Odśnieżanie b) Zwalczanie śliskości poprzez posypywanie mieszanką piaskowo - solną 4% w ilości 0,12 kg/ m2 lub solanką. Na telefoniczne zgłoszenie upoważnionego przedstawiciela Urzędu Miasta Lubartów należy dokonać objazdu wszystkich ulic, przy użyciu piaskarek lub samochodów z pługiem, z ich odśnieżaniem i/lub posypywaniem. Czas podjęcia akcji 1 godzina od zgłoszenia. W jednym sezonie zimowym zakłada się wykonanie: a) 30 akcji odśnieżania z posypywaniem, b) 10 akcji odśnieżania bez posypywania, c) 20 akcji posypywania bez odśnieżania dla ulic wymienionych w załączniku Nr 6a do siwz o łącznej długości 4600 mb. Ponadto na telefoniczne zgłoszenie upoważnionego przedstawiciela Urzędu Miasta Lubartów należy dokonać objazdu wskazanych ulic z I i II grupy ( Załączniki nr 6b i 7 do siwz), przy użyciu piaskarek lub samochodów z pługiem, z ich odśnieżaniem i/lub posypywaniem. Czas podjęcia akcji 1 godzina od zgłoszenia. W jednym sezonie zimowym zakłada się : a) posypywanie 400 km ulic b) odśnieżanie 100 km ulic c) odśnieżanie i posypywanie 400km ulic. W przypadku wystąpienia konieczności doraźnego przeprowadzenia akcji zimowego utrzymania tylko jednej bądź kilku ulic w mieście, rozpoczęcie akcji będzie następowało na telefoniczne zgłoszenie upoważnionego przedstawiciela Urzędu Miasta Lubartów. Wywóz nadwyżki śniegu z terenu miasta. Zakłada się wywóz 50 m3 śniegu w jednym sezonie zimowym. Składowanie nadwyżki śniegu w miejscu zabezpieczonym przez Wykonawcę. Zakłada się składowanie 50m3 śniegu w jednym sezonie zimowym. Zamawiający zaznacza, że podane ilości są wielkością szacunkową, która może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych. Zmawiający ustala, że sezon zimowy każdego roku rozpoczyna się 15 października i kończy 30 kwietnia roku następnego. Rozpoczęcie oznacza pełną gotowość do wykonywania zamówienia. Rozliczenie za przeprowadzone akcje w ramach zimowego utrzymania ulic będzie następować w okresach miesięcznych, na podstawie potwierdzonych przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta Kart potwierdzenia przeprowadzenia akcji zimowej i po złożeniu przez Wykonawcę faktury. Wzór karty stanowi załącznik Nr 8 do siwz. Płatność w terminie 14 dni od wpłynięcia faktury z potwierdzonymi Kartami potwierdzenia przeprowadzenia akcji zimowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, którzy: 1. wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia uważa się usługę polegającą na zimowym utrzymaniu dróg dla jednego zamawiającego w co najmniej jednym sezonie zimowym o wartości co najmniej 100 000 zł brutto; 2. dysponują lub będą dysponować sprzętem w postaci : 2.1. piaskarka wyposażona w pług - 1 szt., 2.2. samochód ciężarowy wyposażony w pług - 1 szt. 3. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy muszą być spełnione odrębnie przez każdego z wykonawców występujących wspólnie, natomiast w przypadku pozostałych warunków szczegółowych wykonawcy występujący wspólnie muszą wykazać, że łącznie spełniają te warunki. Ocena spełniania warunków zostanie przeprowadzona na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty, określone poniżej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5. siwz do oferty należy dołączyć: 1. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 2. oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu; 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4. polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 5. wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów (referencji lub innych) potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie, 6. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia urządzeń, jakimi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, 7. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia urządzeń, jeżeli w wykazie urządzeń wykonawca wskazał urządzenia, którymi będzie dysponował.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lubartow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach