Przetargi.pl
Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Łęczyńskiego w czwartym kwartale 2009

Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 95
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7523082/83
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
  Al. Jana Pawła II 95 95
  21-010 Łęczna, woj. lubelskie
  tel. 081 7523082/83
  REGON: 43102947000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Łęczyńskiego w czwartym kwartale 2009
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Usługi polegać będą na: 1)odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości nawierzchni dróg materiałami Zamawiającego według standardów ustalonych przez Zamawiającego, 2)utrzymaniu w gotowości sprzętu i maszyn przewidzianych do realizacji w/w zadania wraz z ich obsługą, 3)zapewnieniu przez Wykonawcę we własnym zakresie obsługi naprawczo-remontowej sprzętu przewidzianego do świadczenia usług, 2. Usługi wykonywane będą przy użyciu następującego sprzętu: 1) piaskarka P-1 3 szt., (piaskarka i pług średni jednostronny Zamawiającego, nośnik Wykonawcy): zwalczanie śliskości i odśnieżanie: 2) pług średni 2 szt., (pług średni jednostronny Zamawiającego, nośnik Wykonawcy): odśnieżanie 3) pług ciężki 3 szt., (pług ciężki, 2 skośne i 1 dziobowy Zamawiającego, nośnik Wykonawcy): odśnieżanie 4) równiarka/spycharka 1 szt., (sprzęt Wykonawcy): odśnieżanie Usługi realizowane będą zgodnie ze Specyfikacją techniczną warunków usług związanych z pracą piaskarek, pługów i równiarki/spycharki w związku z zimowym utrzymaniem dróg stanowiącą załącznik nr 4 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 902120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy udokumentują przez stosowne zaświadczenia lub oświadczenia, że spełniają następujące warunki: 1)posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 5) akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji. 6) wykonawca musi udowodnić, że w okresie ostatnich 3 lat (liczonych wstecz od daty upływu terminu składania ofert) wykonał co najmniej 1 zadanie z zakresu usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg, (czas trwania zadania min 3 miesiące). 2. Ponadto Wykonawca musi spełniać następujące wymagania: 1) dysponowanie osobą/osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia (uprawnienia do kierowania pojazdami lub/oraz uprawnienie maszynisty) przewidzianymi do realizacji zamówienia; 2) dysponowanie jednostkami sprzętu i środkami transportu w ilości zgodnej z ofertą. 3) posiadają bazę w Powiecie Łęczyńskim, w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego, na której Zamawiający składował będzie nieodpłatnie materiały potrzebne do zimowego utrzymania dróg a także będą prowadzone dyżury, przez koordynatorów Zimowego Utrzymania Dróg. 3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy niespełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VI niniejszej specyfikacji Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 pkt.1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. 2). 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego. 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 5) informację o doświadczeniu (wykonanych zamówieniach) Wykonawcy na formularzu zgodnym z treścią zał. nr 7 Wykaz zrealizowanych robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg z podaniem miejsca, daty i wartości wykonanych robót; do załącznika powinny być dołączone dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie ( np.: referencje). 6) wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (wzór -zał. 6) wraz z załączonymi kserokopiami uprawnień do kierowania pojazdami, uprawnień maszynisty, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli 7) wykaz potencjału technicznego (wzór - zał. 5). 2. Ponadto Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty: 1) ofertę (wzór - zał. 1). 2) w przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osobę/osoby, które nie są wymienione w odpisie z właściwego rejestru albo zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, do oferty należy załączyć dokument potwierdzający prawo do reprezentowania podmiotu przez osobę/osoby podpisujące ofertę. 3. Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ. Pozostałe dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zdpleczna.bip.e-zeto.com
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach