Przetargi.pl
Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Łęczyńskiego

Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-010 Łęczna, ul. Przemysłowa 16
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7523082/83
 • Data zamieszczenia: 2015-12-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
  ul. Przemysłowa 16 16
  21-010 Łęczna, woj. lubelskie
  tel. 081 7523082/83
  REGON: 43102947000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Łęczyńskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Łęczyńskiego w latach 2016, 2017, 2018. 2. Usługi polegać będą na: 1) odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości nawierzchni dróg materiałami Zamawiającego według standardów ustalonych przez Zamawiającego, 2) utrzymaniu w gotowości sprzętu i maszyn przewidzianych do realizacji w/w zadania wraz z ich obsługą, 3) zapewnieniu przez Wykonawcę we własnym zakresie bieżącej obsługi naprawczo-remontowej sprzętu przewidzianego do świadczenia usług, 3. Usługi wykonywane będą przy użyciu następującego sprzętu: 1) zestaw piaskarka P-1 i pług średni jednostronny 3 szt., (piaskarka szt. 2 i pług średni jednostronny szt. 2 Zamawiającego, nośnik Wykonawcy. Piaskarka szt.1, pług średni jednostronny szt. 1, nośnik - Wykonawcy): zwalczanie śliskości i odśnieżanie: 2) pług ciężki 2 szt., (2 dziobowe Zamawiającego, nośnik Wykonawcy): odśnieżanie 3) równiarka/spycharka 1 szt., (sprzęt Wykonawcy): odśnieżanie 4) Ładowarka czołowa szt.2, łyżka o pojemności min 2 m3, pług dziobowy ciężki masa min 800 kg (sprzęt Wykonawcy), odśnieżanie 4. Usługi realizowane będą zgodnie ze Specyfikacją techniczną warunków usług związanych z pracą piaskarek, pługów i równiarki/spycharki w związku z zimowym utrzymaniem dróg stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 5. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych usług opisanych dla przedmiotu zamówienia. 2) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 3) ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, 4) określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę wobec osób trzecich podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 6) Wykonawca musi posiadać bazę w Powiecie Łęczyńskim
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zdpleczna.bip.e-zeto.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach