Przetargi.pl
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich w sezonie zimowego utrzymania dróg 2016/2017, tj. odśnieżanie ( Obwód Drogowy w Józefowie- pług średni czołowy, pług ciężki czołowy, równiarka ).

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, ul. Stefana Batorego 2
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6386639 , fax. 84 6386639
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu
  ul. Stefana Batorego 2 2
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 84 6386639, fax. 84 6386639
  REGON: 00016771100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich w sezonie zimowego utrzymania dróg 2016/2017, tj. odśnieżanie ( Obwód Drogowy w Józefowie- pług średni czołowy, pług ciężki czołowy, równiarka ).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia polegającego na świadczeniu usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich w sezonie zimowego utrzymania dróg 2016/2017 tj. odśnieżanie. CPV: 90.62.00.00-9 usługi odśnieżania 2. Zamówienie składa się z 3 zadań, które będą realizowane na terenie działania Obwodu Drogowego w Józefowie . Obwód Drogowy Józefów - drogi nr 849, 853, 863 1. Zad. nr 12 Pług średni /czołowy/ szt. 1 2. Zad. nr 13 Pług ciężki /czołowy/ szt. 1 3. Zad. nr 14 Równiarka szt. 1 3. Zakres zamówienia obejmuje: a) zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg i chodników według standardów zimowego utrzymania ustalonych przez Zamawiającego, zgodnie z przedmiarami usług b) utrzymanie w stałej gotowości sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z jego obsługą w terminie od dnia 07 grudnia w roku 2016, do zakończenia świadczenia usług objętych zamówienia w sezonie 2016/2017 .tj do dnia 30 kwietnia. c) zapewnienie bezpośredniej łączności z obsługą sprzętu wykorzystywanego do wykonywania zamówienia, w celu przekazywania obsłudze dyspozycji przez osoby wymienione w § 4 ust. 2 Wzoru Umowy oraz niezwłocznego przekazywania przez tą obsługę osobom wymienionym w § 4 ust. 2 Wzoru Umowy informacji o: - aktualnym stanie przejezdności dróg, - czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usług na poszczególnych odcinkach dróg, - zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi, - innych zdarzeniach zauważonych na drodze. d) uzyskanie pełnej gotowości do świadczenia usług w terminie od dnia 30 listopada 2016, zgodnie z pkt II.7 Specyfikacji Technicznej. e) udostępnienie sprzętu w celu umożliwienia Zamawiającemu kontroli jego przygotowania w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości, zgodnie z pkt II.7 Specyfikacji Technicznej. f) zapewnienie na własny koszt i własnym staraniem obsługi bieżącej i naprawczo-remontowej sprzętu przewidzianego do świadczenia usług, 4.Użyte określenia oznaczają: - sprzęt - urządzenie, pojazd mechaniczny-nośnik lub maszynę budowlaną określone w pkt I Specyfikacji Technicznej 5.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na poszczególne Zadania. 6.Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). Za rozwiązanie równoważne uznana będzie oferta na wykonanie usług przy wykorzystaniu sprzętu innego niż określony w ST, pod warunkiem, że jego parametry będą nie gorsze niż określone w ST. Wartość zamówienia podstawowego dla RDW Zamość na jeden sezon wynosi : zad. nr 12 - pług średni czołowy - 12 776,50 zł netto, zad nr 13 pług ciężki czołowy - 19 831,80 zł netto, zad. nr 14 - 27 371,40 zł netto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości a) zad. nr 12 - 300,00 zł b) zad. nr 13 - 500,00 zł c) zad. nr 14 - 700,00 zł / zgodnie z art. 45 ust. 5 jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach kwotę wadium określa się dla każdej z części / 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1)pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42 poz. 275, z późń. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto ZDW w Lublinie PKO Bank Polski SA. nr 74 1020 3147 0000 8002 0105 5730 4. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U z 2012 poz. 1376 z późn. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy Pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na konto ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zdw.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach