Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny w sezonie zimowym 2015/2016

Gmina Kazimierz Dolny ogłasza przetarg

 • Adres: 24-120 Kazimierz Dolny, ul. Senatorska 5
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818810212 w. 28 , fax. 81 8810213
 • Data zamieszczenia: 2015-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kazimierz Dolny
  ul. Senatorska 5 5
  24-120 Kazimierz Dolny, woj. lubelskie
  tel. 818810212 w. 28, fax. 81 8810213
  REGON: 43102007800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny w sezonie zimowym 2015/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny w sezonie zimowym 2015/2016 zgodnie z Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych: Część nr 1: zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny w sezonie zimowym 2015/2016 w sołectwach: Okale, Mięćmierz, Dąbrówka, Cholewianka, Jeziorszczyzna, Wylągi z użyciem własnych materiałów i sprzętu, polegające na odśnieżaniu drogi na całej szerokości oraz interwencyjnym posypaniu dróg. Część 2: zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny w sezonie zimowym 2015/2016 w sołectwach: Góry (od wieży telewizyjnej) Skowieszynek (tereny na zachód od drogi wojewódzkiej nr 824), Bochotnica, Zbędowice, Parchatka z użyciem własnych materiałów i sprzętu, polegające na odśnieżaniu drogi na całej szerokości oraz interwencyjnym posypaniu dróg. Zamawiający wymaga aby droga Parchatka - Zbędowice była posypywana także solą na polecenie Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby w pierwszej kolejności usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg były wykonywane na trasach przejazdu autobusów szkolnych (tj. msc. Zbędowice, msc. Bochotnica ul. Zamłynie). Część 3: zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny w sezonie zimowym 2015/2016 w sołectwach: Skowieszynek (na wschód od drogi wojewódzkiej nr 824), Wierzchoniów, Rzeczyca, Rzeczyca Kolonia, Witoszyn, z użyciem własnych materiałów i sprzętu, polegające na odśnieżaniu drogi na całej szerokości oraz interwencyjnym posypaniu dróg. Zamawiający wymaga aby w pierwszej kolejności usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg były wykonywane na trasach przejazdu autobusów szkolnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymagania wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach